فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

مراعات احتیاط در افتاء

مشهور است که مرحوم علامه حلی موقعی که می خواست مسئله آب چاه را بحث کند که آیا قبول نجاست می کند یا مانند آب جاری است و با ملاقات با نجاست نجس نمی شود،اول دستور داد چاهی در منزل خودش بود پر کردند سپس مشغول بحث این مسئله شد برای آنکه وجود چاه مورد استفاده و علاقه علامه است مبادا در رأی و فتوای او اثر بگذارد.
بدان ای جان برادر که فتوی دادن در احکام شرعیه امریست بسیار شدید و دشوار لذا معصوم درباره آن فرموده است:ولا تجعل رقبتک جسر اللناس یعنی گردنت را برای دیگران پل قرار نده.
و نظر به وخامت آن است که جمال الصالحین سید بن طاوس (قدس سره ) کتابی در فقه ننوشت با آنکه مولفات کثیره در فنون مختلفه از آن بزرگوار معروف است و این صعوبت و وخامت در صورتی است که جلوس در مجلس در مجلس فتوی و حکم ممحض برای خدا و ارشاد بندگان خدا باشد و گرنه اگر خدای نخواسته مشوب به حب ریاست و مقام طبی باشد پس به خدا پناه باید برد.
- فتوا

مراعات احتیاط در افتاء

مشهور است که مرحوم علامه حلی موقعی که می خواست مسئله آب چاه را بحث کند که آیا قبول نجاست می کند یا مانند آب جاری است و با ملاقات با نجاست نجس نمی شود،اول دستور داد چاهی در منزل خودش بود پر کردند سپس مشغول بحث این مسئله شد برای آنکه وجود چاه مورد استفاده و علاقه علامه است مبادا در رأی و فتوای او اثر بگذارد.
بدان ای جان برادر که فتوی دادن در احکام شرعیه امریست بسیار شدید و دشوار لذا معصوم درباره آن فرموده است:ولا تجعل رقبتک جسر اللناس یعنی گردنت را برای دیگران پل قرار نده.
و نظر به وخامت آن است که جمال الصالحین سید بن طاوس (قدس سره ) کتابی در فقه ننوشت با آنکه مولفات کثیره در فنون مختلفه از آن بزرگوار معروف است و این صعوبت و وخامت در صورتی است که جلوس در مجلس در مجلس فتوی و حکم ممحض برای خدا و ارشاد بندگان خدا باشد و گرنه اگر خدای نخواسته مشوب به حب ریاست و مقام طبی باشد پس به خدا پناه باید برد.
- احتیاط

مراعات احتیاط در افتاء

مشهور است که مرحوم علامه حلی موقعی که می خواست مسئله آب چاه را بحث کند که آیا قبول نجاست می کند یا مانند آب جاری است و با ملاقات با نجاست نجس نمی شود،اول دستور داد چاهی در منزل خودش بود پر کردند سپس مشغول بحث این مسئله شد برای آنکه وجود چاه مورد استفاده و علاقه علامه است مبادا در رأی و فتوای او اثر بگذارد.
بدان ای جان برادر که فتوی دادن در احکام شرعیه امریست بسیار شدید و دشوار لذا معصوم درباره آن فرموده است:ولا تجعل رقبتک جسر اللناس یعنی گردنت را برای دیگران پل قرار نده.
و نظر به وخامت آن است که جمال الصالحین سید بن طاوس (قدس سره ) کتابی در فقه ننوشت با آنکه مولفات کثیره در فنون مختلفه از آن بزرگوار معروف است و این صعوبت و وخامت در صورتی است که جلوس در مجلس در مجلس فتوی و حکم ممحض برای خدا و ارشاد بندگان خدا باشد و گرنه اگر خدای نخواسته مشوب به حب ریاست و مقام طبی باشد پس به خدا پناه باید برد.
- تحصیل