فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

شأن و اجل است

گویند از آقا سید محمد پرسیدند که آقا سید محمد باقر مجتهد است یا نه فرمود از سید محمد باقر باید پرسید که من مجتهدم یا نه و گرنه شان و اجل از این است که من به اجتهاد او گواهی بدهم(282)
- اجتهاد

شأن و اجل است

گویند از آقا سید محمد پرسیدند که آقا سید محمد باقر مجتهد است یا نه فرمود از سید محمد باقر باید پرسید که من مجتهدم یا نه و گرنه شان و اجل از این است که من به اجتهاد او گواهی بدهم(283)
- زهد

زهد محسن بن حسن حسینی اعرجی کاظمی بغدادی

این سید بزرگوار و نیکوکار از مروجین علم و از زهاد و ناسکین بوده. از زهد آن بزرگوار نقل شده که چیزی نداشت چراغ را روی آن بگذارد چند عدد آجر یا کلوخ در کنارش بود که چراغش را در موقع مطالعه روی آنها می گذاشت.
در خاتمه مستدرک فرموده: حدیث کرد مرا صاحب کرامات مولی زین العابدین سلماسی که گفت در خواب دیدم خانه بسیار وسیع و بزرگ و بلندی که در خیلی بزرگی هم داشت که در دیورارهایش میخهای طلای فراوانی داشت که از دیدن آنها دل شاد می شد من از کسی پرسیدم صاحب این خانه کیست؟ گفت صاحبش سید محسن کاظمی است من تعجب کردم گفتم سید محسن کاظمی خانه اش در کاظمین بسیار کوچک و محقر و یک در کوچک داشت پس از کجا این را باو داده اند؟
جواب دادند به واسطه آنکه از آن در تنگ و کوچک داخل شد و به آن خانه محقر و زندگی مختصر قناعت کرد، این خانه عالی و درب بزرگ و زندگی با وسعت به او عطا شده.
- قناعت