فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

زنها راز همکاری با ستمگران

امام سجاد علیه السلام در نامه مفصلی که به زهری می نویسد می فرماید مگر نه این است که آنها (ستمگران )که تو را بهمکاری دعوت کرده اند برای این است که تنور ظلم خویش را به وسیله تو گرم و تنها تو را پل پیروزی خود قرار داده اند تا بواسطه وجود تو دانشمنداون را به شبهه بیندازند و جاهلان و نادانان را بفریبند بنابراین آنها در راه منافع ظالمانه خود کاملاً از وجود تو بهره می برند و تنها بهای ناچیزی بتو می پردازند آری بقیمت آبادی دنیا دون آخرت تو را ویران می کنند. (258)
- سیره اهلبیت (ع)

چند روایت در مورد عواقب ارتزاق از بیت المال

علی بن حمزة گوید حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را دیدم که در زمین با بیل کار می کرد و پاهای مبارکش را عرق گرفته بود عرض کردم فدای گردم کجایند غلامان که این کار را انجام بدهند و شما این همه خستگی و رنج نگشید ؟ فرمود: ای علی بن حمزة با بیل کار می کردند آنانکه بهتز از من و پدر من بودند عرضر کردم :چه کسانی ؟ فرمود: پیغمبر و امیرالمومنین و همه پدران من و کار کردن پیشه پیغمبران و مرسیلین و اوصیاء و صالحین است و اگر خدای نخواسته محتاج باشی و چاره ای جز خوردن وجوهات و بیت المال نداشته باشی پس بر تو باد که زیادتر از قدر حاجت برنداری و خود را مانند یکی از فقراء و مسکینان بدانی و آتش دوزخ را بواسطه حبس و حقوق فقراء و زیاده از قدر حاجت،مثوی و ماوای خود قرار ندهی. (259)
- کار کردن

چند روایت در مورد عواقب ارتزاق از بیت المال

علی بن حمزة گوید حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را دیدم که در زمین با بیل کار می کرد و پاهای مبارکش را عرق گرفته بود عرض کردم فدای گردم کجایند غلامان که این کار را انجام بدهند و شما این همه خستگی و رنج نگشید ؟ فرمود: ای علی بن حمزة با بیل کار می کردند آنانکه بهتز از من و پدر من بودند عرضر کردم :چه کسانی ؟ فرمود: پیغمبر و امیرالمومنین و همه پدران من و کار کردن پیشه پیغمبران و مرسیلین و اوصیاء و صالحین است و اگر خدای نخواسته محتاج باشی و چاره ای جز خوردن وجوهات و بیت المال نداشته باشی پس بر تو باد که زیادتر از قدر حاجت برنداری و خود را مانند یکی از فقراء و مسکینان بدانی و آتش دوزخ را بواسطه حبس و حقوق فقراء و زیاده از قدر حاجت،مثوی و ماوای خود قرار ندهی. (260)
- بیت المال