فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

پایداری میرزا مهدی نراقی در تحصیل علم

حاج میرزا مهدی نراقی صاحب معراج السعاده و کتب دیگر در ایام تحصیل بی نهایت فقیر و تهی دست بود به حدیکه برای مطالعه قادر به تهیه چراغ روشنائی نبود و می رفت از چراغهائی که در جاهای دیگر مدرسه بود استفاده می کرد و هیچ کس از حال او باخبر نبود،با این سختی و تنگی معاش در تحصیل علوم بقدری جدی کوشا بود که هر چه از موطنش به او نامه می رسد سرنامه را باز نمی کرد و نمی خواند و از ترس اینکه مبادا حرفی و مطلبی نوشته باشند که باعث تفرقه حواس و مانع از درس باشد همه نامه ها را به طور در بسته در زیر فرش می گذاشت پدر او به نام ابوذر از عاملین حکام پا کار بوده تصادفاً او را کشتند،خبر قتل پدرش را به او نوشتند آن مرحوم طبق معمول نامه را نخوانده به زیر فرش گذاشت چون بستگان او از مأیوس شدند کاغذ به استادش نوشتند که واقعه را به او خبر بدهند و او را برای اصلاح ترکه و ورثه پدرش بفرستند به قریه نراق چون مرحوم نراقی به درس حاضر شد استاد را گرفته خاطر دید، عرض کرد:چرا مهم و غصه دار هستید ؟ استاد جواب داد:شما باید به نراق بروید عرض کرد:برای چه ؟ گفت:پدرت مریض است مرحوم نراقی گفت:خداوند او را حفظ می فرماید شما درس را شروع کنید استاد به کشته شدن پدر او به تصریح کرد و امر که حتماً باید به نراق حرکت نماید پس آن مرحوم به نراق رفت و فقط سه روز در آنجا مانده و دوباره بازگشت و به این ترتیب تحصیل کرد تا رسید بآن پایه از علم و فضل خارج از وصف. (161)
- تربت

سید نعمت الله جزائری و استقامت او در تحصیل علم

مرحوم سید نعمت الله جزائری یکی از شاگردان و نزدیکان مرحوم مجلسی در تحصیل علم و زحمت و مشقت زیادی کشیده،در اوئل تحصیل چون قادر نبود که چراغ تهیه کند،برای مطالعه از روشنائی ماه استفاده می کرد،و از کثرت مطالعه در ماهتاب و کثرت نوشتن،چشمانش ضعیف شد برای قوت نور چشم از تربت مقدسه حضرت سید الشهداء علیه السلام مانند سرمه به چشمانش می کشید و به برکت آن تربت چشمش روشن می شد.
مرحوم محدث قمی پس از نوشتن این مطلب می فرماید این احقر نیز هر گاه در اثر مطالعه و نوشتن زیاد چشمم ضعف پیدا می کند،به تربت مراقد ائمه اطهار علیهم السلام تبرک می جویم و گاه گاهی با مس نمودن کتابهای احادیث و اخبار،بحمدالله چشمهایم تا بحال در نهایت قوت و روشنی است امیدوارم در دنیا و آخرت چشمم به برکات ایشان روشن باشد (فوائد الرضویه ص 695 ).
- استقامت

سید نعمت الله جزائری و استقامت او در تحصیل علم

مرحوم سید نعمت الله جزائری یکی از شاگردان و نزدیکان مرحوم مجلسی در تحصیل علم و زحمت و مشقت زیادی کشیده،در اوئل تحصیل چون قادر نبود که چراغ تهیه کند،برای مطالعه از روشنائی ماه استفاده می کرد،و از کثرت مطالعه در ماهتاب و کثرت نوشتن،چشمانش ضعیف شد برای قوت نور چشم از تربت مقدسه حضرت سید الشهداء علیه السلام مانند سرمه به چشمانش می کشید و به برکت آن تربت چشمش روشن می شد.
مرحوم محدث قمی پس از نوشتن این مطلب می فرماید این احقر نیز هر گاه در اثر مطالعه و نوشتن زیاد چشمم ضعف پیدا می کند،به تربت مراقد ائمه اطهار علیهم السلام تبرک می جویم و گاه گاهی با مس نمودن کتابهای احادیث و اخبار،بحمدالله چشمهایم تا بحال در نهایت قوت و روشنی است امیدوارم در دنیا و آخرت چشمم به برکات ایشان روشن باشد (فوائد الرضویه ص 695 ).
- استقامت