فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

آثار معاشرت با عالم و پیروی عالم

قال امیرالمومنین علیه السلام:اعلموا ان صحبة و اتباعه دین یدان الله به وطاعته مکسبة للحسنات ممحات للسیئات و ذخیرة للمومنین و رفعة فیهم فی حیاتهم و جمیل بعد مماتهم.
امیر المومنین علیه السلام فرمود:همنشینی با عالم و پیروی از او دینی است که خدا بوسله آن دینداری و پرستش شود و اطاعت عالم موجب به دست آمدن حسنات و محو گناهان است و برای مومنین ذخیره ایست و در زمان حیات مایه سربلندی و پس از مرگ موجب ذکر خیر است (108) - همنشینی

آثار معاشرت با عالم و پیروی عالم

قال امیرالمومنین علیه السلام:اعلموا ان صحبة و اتباعه دین یدان الله به وطاعته مکسبة للحسنات ممحات للسیئات و ذخیرة للمومنین و رفعة فیهم فی حیاتهم و جمیل بعد مماتهم.
امیر المومنین علیه السلام فرمود:همنشینی با عالم و پیروی از او دینی است که خدا بوسله آن دینداری و پرستش شود و اطاعت عالم موجب به دست آمدن حسنات و محو گناهان است و برای مومنین ذخیره ایست و در زمان حیات مایه سربلندی و پس از مرگ موجب ذکر خیر است (109)
- علم

محبوب ترین بندگان خدا

عن علی بن الحسین علیه السلام:لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لصلوة و لو بسفک المهج و خوض الجج ان الله تبارک و تعالی اوحی الی دانیال ان امقت عبیدی الی الجاهل المستخف بحق اهل العلم التارک للاقتداء بهم و ان احب عبیدی الی التقی الطالب للثواب الجزیل اللازم للعلماء القابل عن الحکماء.
امام چهارم علیه السلام فرمود:اگر مردم بدانند در طلب علم چه فائده ایست آن را می طلبند اگر چه با ریختن خون دل ها و فرو رفتن در گردابهای مشکلات باشد خداوند تعالی به دانیال وحی فرمود که منفورترین بندگانم نزد من نادانیست که حق علما را سبک شمرد و پیروی ایشان نکند و محبوب ترین بندگانم پرهیزکاری است که طالب ثواب بزرگ و ملازم علماء و پیرو خویشتن داران و پذیرنده از حکیمان باشد (110)
- عالم