فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

بدترین بدها و بهترین خوب ها

ان شر الشر شرار العلماء و ان خیر خیار العلماء رجلان عالم اخذ بعلمه فهذا ناج و رجل عالم تارک فهذا هالک و ان اهل النارلتادون من ریح العالم التارک لعمله و ان اشد اهل النار ندامة - او حسرة - رجل دعی عبداً الی الله تبارک و تعالی فاستجاب له و قبل منه فاطاع الله فادخله الله و ادخل الداعی النار بترکه علمة و اتباعه هواه (81)
رسول خدا صل الله علیه و آله فرمود:بدترین بدها عالم بد است و خوبترین خوبها عالم خوب است علماء دو طایفه اند طایفه ای که بعلم خود عمل می کنند،اینها اهل نجاتند و طایفه ای که بعلم خود عمل نمی کنند که این طایفه هالکند و از بدی بوی عالم بی عمل اهل جهنم در اذیت می باشند آنکه حسرت و اذیت و ندامت و افسوس از همه اهل دوزخ بیشتر است عالمی است که کسی را دعوت بطرف خدا کرده و او دعوت او را قبول کرده و عمل خوب کرده به بهشت وارد می شود ولی خود آن عالم در اثر عمل نکردن بوظیفه خود بدوزخ برود.
- علم

عاقبت بخل در تعلیم و فروختن دانش

قال النبی صل الله علیه و آله:علماء هذه الامة رجلان رجلان اتاه الله تعالی علما فبذله للناس و لم یاخذ علیه طمعاً و لم یشربه ثمناً فذللک الله لم حیتان البحر ودواب البر و الطیر فی جو السماء و یقدم علی الله سیداً شریفاً حتی یرافق المرسلین و رجل اتاه الله تعالی علما فبخل به علی عبادالله تعالی و اخذ علیه و شرابه ثمناً فذللک یلجم یوم القیامة بلجام من نار و ینادی مناد هذی الذی اتاه الله علماء فبخل به علی عباد الله تعالی و اخد علیه طمعاً واشتری به ثمناً و کذلک حتی یفرع من الحساب
رسول خدا صل الله علیه و آله فرمود:علما این امت دوگونه اند یکی آن که خداوند به او این نعمت را عطا کرده او هم به بندگان خدا بذل می کند و در برابر چیزی نمی گیرد و آن علم را بقیمت نمی فروشد و از مردم طمعی ندارد، برای چنین عالمی ماهیان دریا و حیوانات بیابان و پرندگان هوا طلب آمرزش می کنند و خدا را ملاقات می کند و بسوی خدا می رود در حالی که سید و شریف است تا آنکه با انبیاء مرسلین هم صحبت شود.
دیگری عالمی است که عملش،این نعمت خدادادی را از بندگان خدا مضایقه و بخل می کند و اگر چیزی بمردم یاد بدهد طمع دنیائی دارد و عملش را بقیمت می فروشد چنین کس را لجام آتش بدهان می زنند و منادی ندا می زند:ایها الناس این کسی است که خداوند باو علم داد ولی او آن علم بمتاع دنیا فروخت و به بندگان خدا یاد نداد مگر آنکه اجرت و قیمت آن را فرا گرفت (مواعظ العددیه ص 42 ).
- عالم

عاقبت بخل در تعلیم و فروختن دانش

قال النبی صل الله علیه و آله:علماء هذه الامة رجلان رجلان اتاه الله تعالی علما فبذله للناس و لم یاخذ علیه طمعاً و لم یشربه ثمناً فذللک الله لم حیتان البحر ودواب البر و الطیر فی جو السماء و یقدم علی الله سیداً شریفاً حتی یرافق المرسلین و رجل اتاه الله تعالی علما فبخل به علی عبادالله تعالی و اخذ علیه و شرابه ثمناً فذللک یلجم یوم القیامة بلجام من نار و ینادی مناد هذی الذی اتاه الله علماء فبخل به علی عباد الله تعالی و اخد علیه طمعاً واشتری به ثمناً و کذلک حتی یفرع من الحساب
رسول خدا صل الله علیه و آله فرمود:علما این امت دوگونه اند یکی آن که خداوند به او این نعمت را عطا کرده او هم به بندگان خدا بذل می کند و در برابر چیزی نمی گیرد و آن علم را بقیمت نمی فروشد و از مردم طمعی ندارد، برای چنین عالمی ماهیان دریا و حیوانات بیابان و پرندگان هوا طلب آمرزش می کنند و خدا را ملاقات می کند و بسوی خدا می رود در حالی که سید و شریف است تا آنکه با انبیاء مرسلین هم صحبت شود.
دیگری عالمی است که عملش،این نعمت خدادادی را از بندگان خدا مضایقه و بخل می کند و اگر چیزی بمردم یاد بدهد طمع دنیائی دارد و عملش را بقیمت می فروشد چنین کس را لجام آتش بدهان می زنند و منادی ندا می زند:ایها الناس این کسی است که خداوند باو علم داد ولی او آن علم بمتاع دنیا فروخت و به بندگان خدا یاد نداد مگر آنکه اجرت و قیمت آن را فرا گرفت (مواعظ العددیه ص 42 ).
- کلام خاتم (ص)