فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

معروف به علم،مجهول به عمل

قال عیسی بن مریم:اشقی الناس من هو معروف عند الناس بعمله مجهول بعمله.
عیسی بن مریم علیه السلام فرمود:بدبخت ترین مردم کسی است که در میان مردم به علم معروف باشد نه به عمل (65)
وفی الاحتجاج فی تفسیر الامام هم اضر علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید علی الحسین بن علی علیهما السلام (66)
امام فرمود:آنها (علمای سوء )ضررشان بر ضعیفان شیعیان ما بیشتر است از ضرر لشگر یزید برای حسن بن علی علیهما السلام.
- عذاب

سخت ترین عذاب های قیامت

قال علی علیه السلام:اشد الناس عذاباً یوم القیامة من علم فلم ینتغع به و قال:تعلموا ما شتم ان تعلموا فانکم لن تنفعوا به حتی تعلموا به حتی تعلموا به و ان العلماء همتهم الرعایة و ان اسفهاء همتهم الروایة
علی علیه السلام فرمود: سخت ترین عذاب برای عالمی است که از عملش استفاده نبرد و فرمود:آنچه رامی خواهید یاد بگیرد ولی تا به آن عمل نکنید فایده ای نبرده اید بدرستی که علماء همتشان رعایت است در عمل و سفهاء و بی خردان همتشان روایت کردن و نقل کردن است .
- علم

سخت ترین عذاب های قیامت

قال علی علیه السلام:اشد الناس عذاباً یوم القیامة من علم فلم ینتغع به و قال:تعلموا ما شتم ان تعلموا فانکم لن تنفعوا به حتی تعلموا به حتی تعلموا به و ان العلماء همتهم الرعایة و ان اسفهاء همتهم الروایة
علی علیه السلام فرمود: سخت ترین عذاب برای عالمی است که از عملش استفاده نبرد و فرمود:آنچه رامی خواهید یاد بگیرد ولی تا به آن عمل نکنید فایده ای نبرده اید بدرستی که علماء همتشان رعایت است در عمل و سفهاء و بی خردان همتشان روایت کردن و نقل کردن است .
- عمل