فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 1

سید نعمت الله حسینی

علم حقیقی و اقسام آن

عن ابی الحسن ( علیه السلام ) عن آبائه علیهم السلام،قال دخل رسول الله صل الله علیه و آله المسجد فاذا جماعة قد اطافوا برجل فقال:ما هذا ؟ قال صل الله علیه و آله :و ما العلامة ؟قالوا:اعلم الناس بانساب العرب و وقایعا و ایام الجاهلیة وبا لا شعار و العربیة فقال:علم لا یضر من جهله و لا ینفع من علمه،انما العلم ثلاثه آیه محکمه او فریضه عادلة اوسنه قائمه و ما خلا هن فهو فضل.
رسول خدا صل الله علیه و آله وارد مسجدی شد دید جماعتی دور مردی را گرفته اند،پرسید آن مرد چه کاره است ؟ عرض کردند:علامه است فرمود:چگونه علامه است ؟عرض کردند: انساب اعراب و تاریخ و وقایع عرب و ایام جاهلیت و شعر و ادبیات عرب را خوب می داند فرمود:اینها چیزی است که هر که نداند ضرر بحالش ندارد و هر کس بداند نفعی به او نمی بخشد سپس فرمود:علم سه گونه است اول:آیة محکمة که به اصول عقائد اشاره دارد زیرا براهین آن،آیات محکمات جهان و قرآن کریم است ودر قرآن دلائل مبدأ و معاد بلفظ آیه و آیات بسیار ذکر شده دوم:فریضة عادلة که اشاره به علم اخلاق است که خوبش لشگر عقل و بدش از لشگر جهل است وبر انسان فریضه واجب است که لشگر عقل را داشته باشد و از لشگر جهل تهی باشد و عدالت آن کنایه از حد وسط بین افراط و تفریط است سوم:سنة قائمة که اشاره به احکام شریعت یعنی مسائل حلال و حرام دارد. و جز این سه قسم دانستی های دیگر فضل است (اصول کافی مترجم ج 1 ص 38 ).
- علم

علم چهار کلمه است

سئل علی علیه السلام عن العلم قال:اربع کلمات ان تعبدالله بقدر حاجتک الیه،و ان تعصبه بقدر صبرک علی النار و ان تعمل لدنیاک بقدر عمرک فیها و ان تعمل لا خرتک بقدر بقائک فیها (3)
از حضرت علی (علیه السلام ) درباره علم سوال شد فرمود:علم چهار کلمه است:اول آنکه عبادت و اطاعت خدا کنی به هر اندازه که بخدا نیازمندی دوم:معصیت ونافرمانی خدا کنی به اندازه ای که طاقت آتش داری سوم:بقدر عمرت در دنیا برای دنیا کوشش کنی نه بیشتر چهارم:برای آخرت تلاش کنی بقدری که در آنجا ماندگار و باقی هستی .
قال الصادق علیه السلام:وجدت علم الناس کله فی اربع الاول ان تعرف ربک وان تعرف ما صنع بک،و ان تعرف ما ارادمنک و ان تعرف ما یخرجک من دینک. (4)
امام صادق علیه السلام فرمود: تمام علم مردم را در چهار چیز یافتم اول آنکه پروردگار خود را بشناسی دوم آنکه خوبی های خدا را به خودت بشناسی سوم آنکه بدانی که مقصوداز خلقت تو چیست چهارم آنکه بدانی که چه چیز تو را از دین خارج می کند. (5)
- کلام امام (ع)

علم چهار کلمه است

سئل علی علیه السلام عن العلم قال:اربع کلمات ان تعبدالله بقدر حاجتک الیه،و ان تعصبه بقدر صبرک علی النار و ان تعمل لدنیاک بقدر عمرک فیها و ان تعمل لا خرتک بقدر بقائک فیها (6)
از حضرت علی (علیه السلام ) درباره علم سوال شد فرمود:علم چهار کلمه است:اول آنکه عبادت و اطاعت خدا کنی به هر اندازه که بخدا نیازمندی دوم:معصیت ونافرمانی خدا کنی به اندازه ای که طاقت آتش داری سوم:بقدر عمرت در دنیا برای دنیا کوشش کنی نه بیشتر چهارم:برای آخرت تلاش کنی بقدری که در آنجا ماندگار و باقی هستی .
قال الصادق علیه السلام:وجدت علم الناس کله فی اربع الاول ان تعرف ربک وان تعرف ما صنع بک،و ان تعرف ما ارادمنک و ان تعرف ما یخرجک من دینک. (7)
امام صادق علیه السلام فرمود: تمام علم مردم را در چهار چیز یافتم اول آنکه پروردگار خود را بشناسی دوم آنکه خوبی های خدا را به خودت بشناسی سوم آنکه بدانی که مقصوداز خلقت تو چیست چهارم آنکه بدانی که چه چیز تو را از دین خارج می کند. (8)
- علم