فهرست کتاب


تربیت اسلامی با تأکید بر دیدگاههای امام خمینی (س)

دکتر محمد رضا شرفی

آثار تربیتی تقوا در قرآن:

برخی از آثار تربیتی تقوا که مورد نظر قرآن است، عبارتند از:
الف - تقوا موجب نیروی تمیز حق از باطل (تشخیص سعادت از شقاوت) در آدمی می شود.
یا ایهاالذین آمنوا ان تتقواالله یجعل لکم فرقاناً
ب - تقوا موجب گشودن راه و خروج از دشواریهاست.
و من یتق الله یجعل له مخرجاً
ج - تقوا موجب می شود که خداوند به انسان تعلیم دهد.
واتقوا الله و یعلمکم الله .
د - تقوا موجب پاداشی بزرگ می شود. وان تؤمنوا و تتقوا لفکم اجر عظیم
ه- تقوا موجب مصونیت از مکرد دشمنان می شود.
و ان تصبروا و تتقوا لایضرکم کیدهم شیئاً
و - تقوا موجب آسان شدن اموار می شود
من یتق الله یجعل له من امره یسراً
ز - تقوا موجب می شود که فرزندان خرسال انسان زیر دست دیگران نشوند
بدیهی است که آثار تربیتی تقوا به موارد فرق محدود نمی شود، بلکه اینها نمونه ای از منشور کثیر الاضلاعی است که به مدد تقوا برای پرهیزکاران مهیا می شود.
نکته دیگری که قابل ذکر است، توجه به آثار تقواست که اعم از آثار دنیوی (نظیر آسان شدن کار و راه خروج از مشکلات و مصونیت از کید دشمنان) و آثار اخروی (نظیر اجر و پاداش بزرگ) می باشد.

آثار تربیتی تقوا در منظر معصومان (ع)

در کلام معصومان - علیهم السلام - واژه تقوا به طور چشمگیری به وضوح و صراحت ذکر شده است، ولی در پاره ای از موارد به صراحت بیان نشده، بلکه به مدد برخی عبارات یا اصلاحات به آن اشاره غیر مستقیم، شده یا آثار آن بیان گردیده است. برخی از آثار تربیتی تقوا در رویکرد معصومان - علیهم السلام - عبارتند از:
الف - خداوند نگهدارنده پرهیزکار است
ب - پرهیزکار احساس هراس و وحشت نمی کند
ج - دیگران از پرهیزکاران، خوف پیدا می کنند
د - درجه رستگاری و رهایی، خوف پیدا می کند
ه - سعادت ابدی حاصل می شود
و - برتری و امتیاز پرهیزکار بر دیگران تحقق می یابد
ز - مرکب راهواری به سوی بهشت مهیا می شود
ح - شرف بزرگواری) انسانی پرهیزکار اثبات میشود

نقش تربیتی تقوا در سیر و سلوک:

قبلاً اشاره شد که در مواردی از کلام معصومان، واژه تقوا به صراحت ذکر نشده ولی قراین و شواهد، حاکی از وجود مراتب تقواست، در زیر به نمونه هایی از این قبیل می پردازیم: