فهرست کتاب


سیری در تربیت اسلامی

مصطفی دلشاد تهرانی

یاد حق

یاد خدای سبحان و نعمتهای بی کران او، انسان را از غفلت بیرون می برد و او را متوجه عظمت حقیقت هستی و رحمتهای الهی می کند و راه تربیت به سوی مقصد غایی را هموار می سازد.
خدای رحمان از سر رحمت و محبت بی حد خویش بدین امر تذکر داده است تا دلهای مردمان بدان نرم شود و توحید ناب در جانشان جاری گردد.
یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء و الارض لا اله الا هو فانی تؤفکون.(701)
ای مردم، نعمت خدا را بر خود یاد کنید. آیا غیر از خدا آفریدگاری است که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ خدایی جز او نیست. پس چگونه (از حق) انحراف می یابید؟
خدای رحیم از سر رحمت و محبتی که خاص مؤمنان است آنان را تذکر می دهد تا اینکه روشنی عظمت الهی بر دلشان بتابد و جانشان لبریز از یاد او شود.
یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم.(702)
ای کسانی که ایمان آورده اید، نعمت خدا را بر خود به یاد آرید.
این یادآوری، عقل و فطرت را برمی انگیزد تا انسان در برابر عظمت و رحمت خدای بی همتا سر تعظیم فرود آورد و تنها در برابر ذات اقدس حق تسلیم شود که تربیت با همین امر سامان می یابد. امام خمینی(ره) درباره راهی که یاد حق و یادآوری نعمتهای او بر انسان می گشاید چنین می فرماید:
بدان که از امور فطریه که هر انسان جبلتاً و فطرتاً بدان حکم می کند، احترام منعم است. هر کس در کتاب ذات خود اگر تأملی کند، می بیند که مسطور است که باید از کسی که به انسان نعمتی داد احترام کند. و معلوم است هر چه نعمت بزرگتر باشد و منعم در آن انعام بی غرضتر باشد، احترامش در نظر فطرت لازمتر و بیشتر است. مثلاً فرق واضح است در احترام بین کسی که به شما یک اسب می دهد و آن منظور نظرش هست، با کسی که یک ده ششدانگی بدهد و در این دادن منتی هم نگذارد. مثلاً اگر دکتری شما را از کوری نجات داد فطرتاً او را احترام می کنید، و اگر از مرگ نجات داد بیشتر احترام می کنید. اکنون ملاحظه کن نعمتهای ظاهره و باطنه که مالک الملوک جل شأنه به ما مرحمت کرده (است) که اگر جن و انس بخواهند یکی از آنها را به ما بدهند نمی توانند و ما از آن غفلت داریم. مثلاً این هوایی که ما شب و روز از آن استفاده می کنیم و حیات ما و همه موجودات محیط بسته به وجود آن است، که اگر یک ربع ساعت نباشد هیچ حیوانی زنده نمی ماند، چه نعمت بزرگی است؛ که اگر تمام جن و انس بخواهند شبیه آن را به ما بدهند عاجزند. و همین طور قدری متذکر شو سایر نعم الهی را از قبیل صحت بدن (و) قوای ظاهره از قبیل چشم و گوش و ذوق و لمس، و قوای باطنه از قبیل خیال و وهم و عقل و غیر آن، که هر یک منافعی دارد که حد ندارد. تمام اینها را مالک الملوک به ما عنایت فرموده (است) بدون اینکه از او بخواهیم؛ و بدون اینکه به ما منتی تحمیل فرماید. و به اینها نیز اکتفا نفرموده و انبیا و پیغمبران فرستاده و کتبی فرو فرستاده و راه سعادت و شقاوت و بهشت و جهنم را به ما نموده؛ و هر چه محتاج به او بودیم در دنیا و آخرت به ما عنایت فرموده (است)، بدون اینکه به طاعت و عبادت ما احتیاجی داشته باشد، یا به حال او طاعت و معصیت ما فرقی کند. فقط از برای نفع خود ما امر و نهی فرموده (است)، بعد از تذکر این نعمتها و هزاران نعمتهای دیگر که حقیقتاً از شمردن کلیات آن تمام بشر عاجز است چه برسد به جزئیات آن، آیا در فطرت شما احترام همچو منعمی لازم است؟ و آیا خیانت نمودن به همچو ولی نعمتی در نظر عقل چه حالی دارد؟... آیا چه عظمتی به عظمت و بزرگی مالک الملوک است که دنیای پست و مخلوق ناقابل آن که کوچکترین عوالم است و تنگترین نشآت است، تاکنون عقل هیچ موجودی به آن نرسیده (است)؟ بلکه به همین منظومه شمسی خودمان که از منظومات شمسی دیگر کوچکتر و در پیش شموس دیگر قدر محسوس ندارد، مستکشفین بزرگ دنیا اطلاع پیدا نکرده اند. آیا این عظیم که با یک اشاره این همه عوالم و هزاران هزار عوالم غیبیه را خلق فرموده (است) لازم الاحترام نیست در فطرت عقل؟(703)
یاد آوردن حق روشی مؤثر و مفید در برافروختن شعله آتش عشق به کمال مطلق و سوزاندن کمالات موهوم است. به تعبیر ملای رومی به وسیله یاد خدا می توان وسوسه های گمراه کننده غولهای بیابان نفس را سوزاند و چشم دل خود را از پستیهای دنیا فرو بست و به کمالات حقیقی باز کرد.
ذکر حق کن، بانگ غولان را بسوز - چشم نرگس را ازین کرکس بدوز(704)
آنچه مایه نجات انسانها و آرامش قلوب است، وارستگی و گسستگی از دنیا و تعلقات آن است که با ذکر و یاد دائمی خدای تعالی حاصل شود.(705)
الا بذکر الله تطمئن القلوب.(706)
آگاه باش که دلها با یاد خدا آرامش می یابد.
هیچ قلبی از این حکم مستثنا نیست، مگر اینکه کار قلب در نتیجه از دست دادن بصیرت و پشت کردن به حقیقت به جایی رسیده باشد که دیگر نتوان آن را قلب نامید.
خداوند با این حکم مردمان را به یاد خود فراخوانده است تا به آرامش حقیقی دست یابند، همه همت انسان در زندگی اش رسیدن به سعادت و نعمت و گریختن از شقاوت و نقمت است و تنها سببی که همه امور به دست اوست خداست؛ و اوست که فوق همه بندگان و قاهر بر آنان و فعال مایشاء است، و اوست که سرپرست مؤمنان و پناه ایشان است؛ پس یاد او برای هر کس که اسیر دست حوادث است و پیوسته در جستجوی رکنی محکم است که سعادت او را تضمین کند و او را از تحیر و سرگشتگی برهاند، مایه انبساط و آرامش است.(707) به بیان امام خمینی(ره):
آنچه همه را مطمئن می کند و آتش فروزان نفس سرکش و زیادت طلب را خاموش می نماید، وصول به اوست، و ذکر حقیقی او - جل و علا - چون جلوه اوست استغراق در آن آرامش بخش است.(708)
اما ذکر سودمند، ذکری است که مداوم یا در بیشتر اوقات باشد و با حضور قلب و توجه کلی به خالق متعال باشد. چنین ذکری سبب می شود که یاد خدا در دل جایگزین گردد و روشنی عظمت او بر دل بتابد و با دمیدن نور او بر دل سینه آدمی گشاده شود و وجودش نورانی گردد.(709)
یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا.(710)
ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را یاد کنید، یادی بسیار.
خداوند را اسمای حسنا و صفات علیاست و اوست که صاحب تمام کمالات و منزه از هر گونه عیب و نقص است. توجه به چنین حقیقتی روح انسان را به نیکیها و پاکیها سوق می دهد و از بدیها و زشتیها پیراسته می کند و آینه وجود را مستعد تجلی صفات او می سازد. توجه به چنین معبودی موجب احساس حضور دائم در پیشگاه اوست و چنین حضوری با یاد دائم حق تدارک می شود.(711) از این روست که یاد حق رکنی قوی در سیر به سوی کمال مطلق شمرده شده است و هیچ کس نمی تواند جز به دوام ذکر خدا، الهی شود؛(712) و به همین دلیل است که هر چیز اندازه ای دارد جز یاد حق که آن را حد و مرزی نیست.
جز تو در محفل دلسوختگان ذکری نیست - این حدیثی است که آغازش و پایانش نیست(713)
اهل معرفت گفته اند: ذکر اولین گام در طریق محبت است، چون که وقتی کسی کسی را دوست دارد، همچنین علاقه مند است که دائماً نام وی را بر زبان آورد، و پیوسته یادش کند. بنابراین، قلب آن کس که در آن محبت خداوند ریشه گیرد، جایگاه ذکر دائمی خداوند خواهد بود.(714)
شیخ کلینی(ره) به اسناد خود از امام صادق(ع) روایت کرده است که آن حضرت فرمود:
ما من شی ء الا و له حد ینتهی الیه الا الذکر فلیس له حد ینتهی الیه.(715)
هیچ چیز نیست جز آنکه برای آن حد و اندازه ای است که بدان پایان می پذیرد جز ذکر خدا که حدی ندارد تا پایان پذیرد.
امام صادق(ع) در ادامه فرمود: خداوند فرائضی را واجب کرده است و هر که آنها را به جای آورد، همان حد و انتهای آنهاست، مثلاً ماه مبارک رمضان حد روزه واجب است، پس هر که آن را روزه دارد، حدش را به جا آورده است، و حد حج واجب یک بار است که چون انجام شود، حدش برآورده شده است، اما ذکر خدا چنین نیست، زیرا خداوند به اندک آن راضی نشده و برای آن انتها و حدی قرار نداده است.
امام(ع) سپس این آیه را تلاوت کرد: ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را یاد کنید، یادی بسیار.
آن گاه فرمود: پدرم بسیار ذکر خدا می کرد؛ هرگاه با او قدم می زدم، ذکر خدا می گفت، هنگام غذا خوردن نیز به ذکر خدا مشغول بود، حتی هنگامی که با مردم سخن می گفت، از ذکر خدا غافل نمی شد.(716)
این گونه یاد خدا بودن به همه چیز آدمی رنگ الهی می زند. از امیر مؤمنان(ع) در این باره چنین وارد شده است:
من عمر قلبه بدوام الذکر حسنت افعاله فی السر و الجهر.(717)
هر که دل خود را به دوام یاد خدا آباد گرداند، کردارش در نهان و آشکار نیکو باشد.
راه اصلاح قلب - که امام وجود آدمی است(718) - در یاد حق است، و چون قلب اصلاح شود، کردار و رفتار انسان اصلاح می شود، چنانکه از علی(ع) روایت شده است:
اصل صلاح القلب اشتغاله بذکر الله.(719)
اساس صلاح دل در اشتغال به یاد خداست.
حیات آدمی به حیات دل اوست و حیات دل به ذکر خداست و چون یاد حق از دل آدمی برود، حیات حقیقی او نیز می رود. از رسول خدا(ص) روایت شده است که فرمود:
بذکر الله تحیا القلوب، و بنسیانه موتها.(720)
با یاد خدا دلها زنده می شود و با فراموش کردن یاد خدا دلها می میرد.
هر جا که ذکر خدا وجود دارد، آنجا مرتبه ای از عالم قدس است و جایگاهی از قرب الهی، و هر جا که ذکر خدا نیست، آنجا غروب عالم قدس است و غربت آدمی؛ و روش تذکر راهی است برای بیرون بردن آدمی از این غفلت اساسی؛ و اینکه همواره به یاد داشته باشد که ذات دانا و بینایی مراقب اوست و فراموش نکند که بنده اوست.(721)
یاد حق، یادآوری مراقبت اوست، یاد حساب و جزای اوست، یاد دادگاه عدل او و بهشت دوزخ اوست و چنین یادی انسان را از فرو رفتن در دامهای دنیا نگه می دارد، و جانش را مصفا می کند و قلبش را نور و حیات می بخشد.(722)

یاد مرگ

از جمله روشهای تربیتی که در قرآن کریم و روایات معصومین بر آن بسیار تأکید شده است، یادآوری مرگ است که دارویی مؤثر در ریشه کن کردن دوستی دنیا و رذایل اخلاقی و محرکی قوی در برانگیختن آدمی در استفاده از فرصتهای این جهانی برای حیات اخروی است.
کل نفس ذائقة الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامة فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز و ما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور.(723)
هر کسی چشنده (طعم) مرگ است، و همانا روز رستاخیز پاداشهایتان به طور کامل به شما داده می شود. پس هر که را از آتش به دور دارند و در بهشت درآورند براستی کامیاب شده است؛ و زندگی دنیا جز مایه فریب نیست.
آرزوهای دنیایی آدمی را با خود می برد و در برهوت پستیها به هلاکت می رساند و آنچه بازدارنده انسان از همراهی با آرزوهای دنیایی است، در نظر داشتن مرگ و ذکر معاد است که بالاترین ذکرهاست.
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدة.(724)
هر کجا باشید، مرگ شما را درمی یابد، هرچند در برجهای استوار باشید.
انسان به سبب درک نادرست خود از مرگ و زندگی، و فرو رفتن در دام دنیا و اوهام از یاد مرگ گریزان است و خود را از نیکوترین وسیله رهایی از دنیا و کسب وارستگی محروم می سازد. خدای رحمان مرگ را به آدمی یادآور می شود تا با یاد آن دل آدمی صیقل بخورد و دیده اش به حقایق هستی گشوده شود و رفتار و کردارش اصلاح شود و به خلوص راه یابد. خدای سبحان پیامبر گرامی اش را فرمان می دهد که مرگ را یادآور مردمان شود تا راه هدایت بر آنان گشوده شود.
قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم.(725)
بگو: آن مرگی که از آن می گریزید، قطعاً به سروقت شما می آید.
اگر انسان دنیا را فانی و خود را راهی ببیند، بی گمان به ترتیب خویش اهتمام می کند و خود را برای سرای جاودانی آماده می سازد. این حقیقت در سخنان نورانی امیر مؤمنان(ع) چنین وارد شده است:
من تذکر بعد السفر استعد.(726)
هر که دوری سفر را به یاد آورد، خویشتن را آماده می کند.
من راقب اجله اغتنم مهله.(727)
هر که منتظر مرگ خویش باشد، از مهلتهایی که در اختیار دارد بهره می برد.
من ترقب الموت سارع الی الخیرات.(728)
هر که انتظار مرگ را کشد، در انجام دادن کارهای نیک شتاب کند.
من ایقن بالمجازاة لم یؤثر غیر الحسنی(729)
هر که به کیفر و پاداش آخرت یقین داشته باشد، جز کار خیر را برنگزیند.
یاد مرگ و پیامدهایش انسان را بدین منظر می رساند که خود را همچون مسافری ببیند که باید از فرصتها بهره ببرد و ره توشه آخرت برگیرد، زیرا اگر انسان از مرگ بگریزد، مرگ از انسان نمی گریزد که هر نفسی گامی است به سوی همدمی با مرگ. اولیای خدا برای تربیت مردمان آن را به یاد مرگ خوی می دادند، زیرا غفلت مردم از مرگ به سبب کم یاد کردن آن است و اگر هم گاهی آن را یاد کنند، نه با قلبی فارغ بلکه با دلی گرفتار شهوتها و علائق دنیوی یاد آن می کنند، و چنین یادی سودی می دهد. راه درست این است که آدمی دل را از هر چیزی جز یاد مرگ که در پیش روی دارد تهی کند، همچون کسی که بخواهد سفری دراز کند که در راه آن بیابانهای بی آب یا دریای خطرناک باشد که باید از آن بگذرد، و ناگزیر فکری غیر از آن ندارد. کسی که به این نحو به یاد مردن باشد و مکرر یاد آن کند، در دل او اثر می گذارد و در نتیجه سرور و نشاط او به دنیا کم می شود و نفسش از آن بازمی ایستد، و از آن دل شکسته می شود، و آماده مرگ و سفر آخرت می گردد.(730) امیر مؤمنان علی(ع) در نامه ای که خطاب به مردم مصر نوشت - زمانی که محمد بن ابی بکر را به عنوان زمامدار ایشان می فرستاد - آنان را به ذکر مرگ سفارش کرد و فرمود:
یا عباد الله، ان الموت لیس منه فوت، فاحذروه قبل وقوعه، و اعدوا له عدته. فانکم طرد الموت. ان اقمتم له اخذکم، و ان فررتم منه ادرککم، و هو الزم لکم من ظلکم. الموت معقود بنواصیکم، و الدنیا تطوی خلفکم. فاکثروا ذکر الموت عندما تنازعکم الیه انفسکم من الشهوات، و کفی بالموت واعظا. و کان رسول الله - صلی الله علیه و آله - کثیرا ما یوصی اصحابه بذکر الموت، فیقول: اکثروا ذکر الموت فانه هادم اللذات، حائل بینکم و بین الشهوات.(731)
ای بندگان خدا! همانا از مرگ گریزی نیست. پس قبل از آنکه شما را دریابد، از آن بیم دارید و ساز و برگ آن را فراهم آرید، زیرا در هر حال شما شکار مرگید. اگر در جای خود بمانید، به سروقتتان آید، و اگر از آن بگریزید، شما را دریابد، و (بدانید که) این مرگ از سایه شما به شما همراه تر است. مرگ بر پیشانی شما نگاشته شده است و دنیا پس از شما نیز درنوردیده خواهد شد. پس هرگاه شهوتها به شما روی آوردند، مرگ را بسیار یاد کنید که یاد مرگ برای پندآموزی بسنده است. رسول خدا(ص) اصحاب خود را پیوسته به یادآوری مرگ سفارش می کرد و می فرمود: مرگ را بسیار یاد کنید که همانا مرگ بر هم زننده لذتها و جداکننده شما از شهوتهاست.
پیشوای پارسایان، علی(ع) پیوسته یاران و مردمان خود را به یاد مرگ سفارش می نمود و از این راه آنان را اصلاح می کرد. در خطبه ای فرمود:
الا فاذکروا هاذم اللذات، و منغص الشهوات، و قاطع الامنیات، عند المساورة للاعمال القبیحة.(732)
هان! بر هم زننده لذتها، و تیره کننده شهوتها، و برنده آرزوها را به یاد آرید، آن گاه که به کارهای زشت شتاب می آرید.
پیشوایان حق برای سیر دادن شاگردان خود به سوی کمال مطلق آنان را به تداوم یاد مرگ سفارش می کردند. ابوعبیده از شاگردان امام باقر(ع) به آن حضرت عرض کرد که وی را سخنی فرماید تا از آن بهره مند شود. حضرت فرمود:
یا ابا عبیدة، اکثر ذکر الموت، فما اکثر ذکر الموت انسان الا زهد فی الدنیا.(733)
ای اباعبیده! مرگ را بسیار یاد کن که هر انسانی که آن را بسیار یاد کند به دنیا بی میل و زاهد می شود.
بسیار یاد مرگ کردن، بزرگترین مانع تربیت حقیقی انسان یعنی دنیاپرستی را برطرف می سازد و نفس سرکش را رام می نماید و بهترین زمینه را برای پرورش صفات الهی در دل انسان به وجود می آورد. پیشوای پارسایان، علی(ع) در نامه تربیتی خود به امام مجتبی(ع) او را به بسیار یاد مرگ کردن سفارش می کند و درهای رهایی از دنیا و بندگی حقیقی خدا را این گونه می گشاید.
یا بنی، اکثر من ذکر الموت، و ذکر ما تهجم علیه، و تفضی بعد الموت الیه، حتی یأتیک و قد اخذت منه حذرک، و شددت له ازرک، و لایأتیک بغتة فیبهرک، و ایاک ان تغتر بما تری من اخلاد اهل الدنیا الیها، و تکالبهم علیها، فقد نباک الله عنها، و نعت هی لک عن نفسها، و تکشفت لک عن مساویها، فانما اهلها کلاب عاویة، و سباع ضاریة، یهر بعضها علی بعض، و یأکل عزیزها ذلیلها، و یقهر کبیرها صغیرها. نعم معلقة، و اخری مهملة، قد اضلت عقولها، و رکبت مجهولها، سروح عاهة بواد وعث...(734)
فرزندم! بسیار یاد مرگ کن، و به یاد آنچه به آن پنجه درمی افکنی، و آنچه پس از مردن بدان روی می نمایی تا هنگامی که درآمد، مجهز و آماده باشی، و ناگهان بر سر تو نیاید و تو را مغلوب ننماید؛ و مبادا فریفته شوی که می بینی دنیاداران به دنیا دل می نهند و بر سر دنیا بر یکدیگر می جهند. چه خداوند تو را از ماهیت دنیا آگاه کرده و دنیا نیز خود بدیهای خود را باز نموده است. همانا دنیاپرستان سگانند عوعوکنان، و درندگانند در پی صید دوان. به جان یکدیگر افتاده اند؛ نیرومندشان ناتوان را طعمه خویش می نماید، و بزرگشان بر خرد دست چیرگی می گشاید. گروهی از ایشان (چون) حیوانات پایبند نهاده اند و گروهی دیگر (چون) حیوانات رها شده اند. خرد خود را از دست داده اند و در کار خویش سرگردانند، و در چراگاه زیان و در بیابانی ناهموار روانند.
راه نجات آدمی از دنیاطلبی، حیوان صفتی و درنده خویی در تداوم یاد مرگ است، و بدین وسیله است که انسان از نیرنگهای دنیا رهایی می یابد، چنانکه از امیر مؤمنان(ع) وارد شده است:
من اکثر من ذکر الموت نجا من خداع الدنیا.(735)
هر که مرگ را بسیار یاد کند، از نیرنگهای دنیا نجات یابد.
این همه تأکید بر یاد مرگ بدین سبب است که یاد مرگ آدمی را از غفلت بیرون می برد و از دام شیطان نفس رها می سازد و به آزادگی و پاکی می رساند. پس باید این روش تربیتی گرانمایه را زنده نگاه داشت و با یادآوری نتایج و ثمرات آن، تلخکامی واهی از آن را زدود و شیرین کامی حقیقی آن را وانمود. در مصباح الشریعه از امام صادق(ع) در این باره چنین آمده است:
ذکر الموت یمیت الشهوات فی النفس، و یقطع منابت الغفلة، و یقوی القلب بمواعد الله، و یرق الطبع، و یکسر اعلام الهوی، و یطفی نار الحرص، و یحقر الدنیا.(736)
یاد مرگ شهوات و خواسته های نفسانی را می میراند، و ریشه های غفلت را می زداید، و دل را به وعده های خداوند قوی و محکم می نماید، و وجود آدمی را لطیف و نرم می کند، و نشانه های هوا و هوس را در هم می شکند، و آتش حرص را فرو می نشاند، و دنیا را (در نظر انسان) خوار و بی مقدار می گرداند.
این روش، همان روش تربیتی سلف صالح و شیوه تربیتی عالمان ربانی است، چنانکه عالم ربانی آخوند ملا حسینقلی همدانی - درگذشته به سال 1311 هجری قمری - استاد اساتید تربیت و تهذیب شرعی در دو قرن اخیر، بر همین مسیر سیر می کرده است. از حاج شیخ علی زاهد(ره) - که از شاگردان بنام آخوند است - سؤال می شود که استاد شما جناب آخوند ملا حسینقلی همدانی شاگردان خود را به چیز تربیت می کرد؟ می فرماید: به ذکر موت.(737)

روش عبرت

از جمله روشهای تربیتی قرآن کریم و پیشوایان معصوم روش عبرت است که با نظر به دگرگونیهای زندگی، حوادث و تحولات تاریخی، احوال امتها، حیات و مرگ تمدنها، عظمت و انحطاط دولتها، سرنوشت و فرجام قدرتمندان و بیدادگران و همانند اینها شکل می گیرد؛ و هر کس را که اهل دیدن و اندیشیدن و دریافتن است راه می نماید و از بدی به نیکی و از تاریکی به روشنایی سیر می دهد.
فاعتبروا یا اولی الابصار.(738)
پس ای اهل بصیرت، عبرت گیرید.