فهرست کتاب


سیری در تربیت اسلامی

مصطفی دلشاد تهرانی

بخش پنجم

روشهای تربیت

روش الگویی

انسان به فطرت خود که عشق به کمال مطلق است، الگو طلب و الگوپذیر است و بدین سبب یکی از بهترین و کوتاهترین روشهای تربیت ارائه نمونه و تربیت عملی است. در این روش نمونه ای عینی و قابل تقلید و پیروی در برابر متربی قرار می گیرد که در صورت مقبولیت، متربی تلاش می کند در همه چیز خود را همانند الگوی مطلوب سازد و گام در جای گام او نهد و بدو تشبه نماید. این روش به دلیل عینی و محسوس بودنش و نیز به سبب میل و گرایش ذاتی انسان به الگوگیری، روشی بسیار مؤثر و سریع در تربیت است؛ و هر چه نمونه ارائه شده از کمال بیشتر و جاذبه فراگیرتری بهره مند باشد، این روش از کارآیی بیشتری برخوردار خواهد بود. پس بهترین الگو، نمونه ای تام و تمام و انسانی کامل است. امیر مؤمنان علی(ع) در این باره می فرماید:
و لقد کان فی رسول الله - صلی الله علیه و آله - کاف لک فی الاسوة... فتأس بنبیک الاطیب الاطهر - صلی الله علیه و آله - فان فیه اسوة لمن تأسی، و عزاء لمن تعزی. و احب العباد الی الله المتأسی بنبیه، و المقتص لاثره.(620)
پیروی کردن از رفتار رسول خدا و الگوگیری از پیامبر برای شما کافی است... بنابراین از پیامبر پاک و پاکیزه ات پیروی کند، زیرا راه و رسمش سرمشقی است (نیکو) برای کسی که بخواهد تأسی جوید و انتسابی است (عالی) برای کسی که بخواهد منتسب گردد و محبوبترین بندگان نزد خداوند کسی است که از پیامبرش سرمشق گیرد و قدم در جای قدم او گذارد.