فهرست کتاب


سیری در تربیت اسلامی

مصطفی دلشاد تهرانی

بخش دوم

موانع و مقتضیات تربیت

مانع و مقتضی اصلی

با دقت در موانع و مقتضیات تربیت درمی یابیم که یک مانع به عنوان مانع اصلی مطرح است و با رفع آن مانع، متقضی اصلی برای سیر کمالی و عروج انسانی فراهم می شود. این مانع دنیا است و این مقتضی ترک دنیا است.