فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

ساده اندیشان موجه ابزاری برای مقاصد شوم نفوذیها

اگر بتوانند (36) با نیروی نظامی، اگر نشد، با نشر فرهنگ مبتذل خود و بیگانه کردن ملت از اسلام و فرهنگ ملی خویش و اگر هیچ کدام از اینها نشد، ایادی خود فروخته خود از منافقین و لیبرال ها و بی دین ها را که کشتن روحانیون و افراد بی گناه برایشان چون آب خوردن است، در منازل و مراکز ادارات نفوذ می دهند که شاید به مقاصد شوم خود برسند. و نفوذی ها بارها اعلام کرده اند که حرف خود را از دهان ساده اندیشان موجه می زنند.
صحیفه نور جلد:21 صفحه:710 تاریخ سخنرانی:2/1/68
والسلام.
...................) Anotates (.................
1) کوهن، آلوین استانفورد؛ تئوریهای انقلاب؛ ترجمه علیرضا طیب؛ تهران: نشر قومس، 1369.
2) امام خمینی (ره)؛ فریاد برائت؛ تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1366.
3) رعد / 11
4) حجرات / 13.
5) منظور، لایحه کاپیتولاسیون است .
6) محمد رضا پهلوی
7) منظور، محمد رضا شاه پهلوی است.
8) منظور محمد رضا شاه پهلوی است.
9) نهج البلاغه، نامه 47.
10) رضا شاه.
11) منظور، تظاهرات مردم در 17 شهریور57.
12) منظور محمد علی شاه قاجار است.
13) خطیب محترم کرمان، آقای حجتی .
14) حدید/ 25.
15) مرحوم داریوش فروهر، وزیر کار در دولت موقت.
16) منظور داغ کردن است.
17) فتح / 29.
18) سبا / 46.
19) همان
20) آل عمران /103.
21) حجرات / 10.
22) هود/ 112.
23) منظور، ملت ایران است.
24) منظور، منطق محمد رضا شاه پهلوی است.
25) آیت الله میرزا محمد حسن شیرازی از مراجع بزرگ شیعه که فتوای معروف تحریم تنباکو را صادر کرد.(1312 - 123 ه ق
26) آیت الله میرزا محمد شیرازی پس از مرحوم سید محمد کاظم یزدی ریاست شیعه را عهده دار شد و مبارزات شیعیان در عراق را علیه سلطه انگلیس رهبری کرد. وی در سال 1338 ه ق وفات یافت.
27) منظور، صدور فتوای معروف تحریم تنباکو توسط آیت الله میرزا حسن شیرازی از مراجع بزرگ شیعه (1320 - 1312 ه ق)
28) آیت الله شیخ فضل الله نوری نماینده تهران و از رهبران مشروطه بود که ندای مشروطه مشروعه سر می داد و آیت الله مدرس نیز از دیگر رهبران دوران مشروطیت بود.
29) علما
30) منظور، ملت ایران است.
31) منظور، مسؤولین نظام است.
32) ابراهیم / 20.
33) حجاج ایرانی بیت ا000 الحرام
34) منظور رژیم محمد رضا شاه است.
35) شاه
36) غرب و شرق