فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

غفلت از رشد ریشه های پوشیده شیاطین

باید در این وقتی که از همه اوقات برای ایران حساستر است، علماء ایران - و فقهم الله - و سایر اقشار، جوانان محترم ، دانشگاهی ها، دانشجوها، طلاب علوم دینیه، بازاریها سایر اقشار، دهقان و کارگر توجه داشته باشند به اینکه شیاطین در کمین اند و اگر خدای نخواسته غفلت بشود و این ریشه های پوسیده باز رشد کنند بین جامعه، زحمت ها هدر می رود.
صحیفه نور جلد:7 صفحه:21 تاریخ سخنرانی:8/3/58

مسامحه و تخطی در امور

همه اقشار ملت خصوصاً آنهایی که در رأس کار هستند، خصوصاً روحانیینی که در رأس کار هستند اینها جدیت کنند به اینکه مبادا خدای نخواسته چهره جمهوری اسلام به طور قبیح بین مردم وجود پیدا کند... وقتی که دولت طاغوتی رفت مردم توقع دولت اسلامی دارند. مردم توقع دارند که حالا که نمی توانید همه کارها را یکدفعه اصلاح کنید لکن آنهایی که در رأس کار هستند جوری نباشد که اسلام را هم مثل یک دولت طاغوتی ما عرضه بکنیم. اگر ما مسامحه کنیم در امور یا تخطی کنیم از آن مشیی که اسلام و حکومت های اسلامی دارد، این اسباب این می شود که اسلام را ما در نظر عالم، در نظر غیر، در نظر جوان های بی اطلاع از اسلام، قشرهایی که اسلام را درست اطلاع بر آن ندارند در نظر اینها یک صورت طاغوتی به آن داده بشود. این شکست است که تا آخر اسلام را به شکست می رساند.
صحیفه نور جلد:7 صفحه:31 تاریخ سخنرانی:9/3/58

سستی بعد از پیروزی و خطر ریشه های گندیده رژیم و اجانب

من بینم که رو به سستی داریم می رویم و این لازمه هر پیروزی است، وقتی عقیده شد که پیروز است ، سست می شود لکن ما پیروز نشدیم باز، سست نشوید. ریشه های گندیده رژیم و اجانب در مملکت ما هست و در هر گوشه و کنار هست اگر سستی کنید، این ریشه ها باهم مجتمع خواهند شد و اگر مجتمع بشوند خطر دارد. باید این نهضت حفظ بشود، این وحدت کلمه حفظ بشود، بر نگردید، ملت ما بر نگردند سراغ اینکه خانه ندارند، سراغ اینکه کاشانه ندارند، شما پیروز بشوید، همه چیز دارید لکن پیروز نشدیم ما.
صحیفه نور جلد:7 صفحه:118 تاریخ سخنرانی:25/3/58