فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

حکومت رسول اکرم و امیرالمؤمنین (سلام الله علیهما)

ما در جمهوری اسلامی داریم زندگی می کنیم، جمهوری اسلامی که در اسلام مثل رسول اکرم، مثل امیرالمومنین سلام الله علیهما بر آن حکومت کرده اند، خواهیم یک همچو حکومتی باشد، یک همچو حکومتی که کفش وصله خورده خودش را می گوید از این ریاست ها پیش من ارزشش بیشتر است، یا ریاست ها ارزشش کمتر از این است شما باید در روحیه تان این مطلب را حفظ کنید و مردم هم باید مواظب شما باشند و مواظب همه اینها باشند و هر یک از ما و شما و همه خواستیم که از آن راهی که اسلام داشته است از اول راهی که داشته است و از آن طریقه ای که انبیا داشته اند ما بخواهیم عبور کنیم، آن روز نمونه شکست پیروزی اسلام پیدا می شود و تا یک همچو مسأله ای پیدا نشده پیروزی در جای خودش شک نکنید که هست، البته برای خدا باید باشد شما برای خدا در این مجلس حالا آمدید، وقتی مجلس اینطور است که یک امتیازی نیست که حالا وقتی شما رفتید توی بازار، مردم کنار بروند که رییس مجلس آمد یا وکیل مجلس آمد، نخست وزیرش هم این طور است، اینجور نیست که وقتی که توی مردم برود، مردم فرق بگذارند با هم و همه اینهااینطور هستند.
صحیفه نور جلد:16 صفحه:33 تاریخ سخنرانی:19/11/60

مسؤولیت همه اقشار در اداره کشور

امروز که بحمدالله ایران به دست ایران و ایرانی اداره می شود و همه شؤون کشور در دست خود ایرانیان و خود دلبستگان به اسلام رهبری می شود، امروز روزی است که همه قشرهایی که در این کشور هستند مسؤول هستند.
صحیفه نور جلد:17 صفحه:151 تاریخ سخنرانی:26/10/61

جمهوری اسلامی رهین مردم

فرق ما بین جمهوری اسلامی و شاهنشاهی این است که جمهوری اسلامی از مردم است و جمهوری اسلامی رهین همین مردم عادی کشور است و شاهنشاهی می گفت نه، من اینطور نیست که به مردم کار داشته باشم، ما خودمان باید کارها را، مردم باید تحت سلطه ما باشند و با مردم آنطور می کرد.
صحیفه نور جلد:18 صفحه:120 تاریخ سخنرانی:13/10/62