فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

حاکمیت قانون در اسلام

همه چیزش باید سرجای خودش محکم باشد و موازین باید موازین الهی باشد و مملکت یک مملکت اسلامی باشد، قانون اسلام باشد. در اسلام یک چیز حکم می کند و آن قانون است، زمان پیغمبر هم قانون حکم می کرد، پیغمبر مجری بوده، زمان امیرالمؤمنین هم قانون حکم می کرد.
صحیفه نور جلد:11 صفحه:171 تاریخ سخنرانی:11/10/58

جهاد سازندگی نهاد جوشیده از ملت

یکی از نهادهایی که از خود ملت جوشید و متکفل آن خود ملت بود، همین جهاد سازندگی بود. کمیته ها و پاسداران و همه این نهادهای تازه و جدید بدون اینکه یک سازمانی در کار باشد خود همان مردم درست کردند و مادامی که این معنا باشد که مردم خودشان موظف می دانند خودشان را برای ساختن، آسیب نخواهند دید.
صحیفه نور جلد:12 صفحه:187 تاریخ سخنرانی:27/3/59

آزادی بیان و انتقاد

چه شد که یک روز آنطور جنایتکاری ها واقع می شد واختناقها و آن مسائل و مصاء ب برای کشور ما بود و حالا چه شده است که ما آزادانه اینجا با هم نشستیم و شما آزادانه مسائلتان را با مردم مطرح می کنید و مردم هم آزادانه یا انتقاد می کنند یا تعریف می کنند.
صحیفه نور جلد:13 صفحه:72 تاریخ سخنرانی:20/6/59