فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

نجات یافتن از فساد و فحشا

آنهمه مراکز شهوت و آنهمه مراکز فحشا درست کردند و عرضه کردند بر این ملت در طول این ده ها سال اخیر که شدت پیدا کرد و در زمان محمدرضا از همه وقت بیشتر شدت داشت و شما از جهت اخلاقی و فرهنگی ایران باید این معنا را اعتقاد کنید که اگر این انقلاب به داد ایران نرسیده بود، ایران در سراشیبی محو و فنا واقع شده بود که اصلا اسمش از تاریخ باید محو بشود.
صحیفه نور جلد:16 صفحه:189 تاریخ سخنرانی:23/3/61

کوتاهی دست تجاوز و انگلهای منحرف از کشور

و امروز ایران اسلامی به برکت ایمان قوی و تعهد به اسلام و تحول عظیمی که در اقشار مختلفه حاصل شده است، دست شرق و غرب و انگل های منحرف را از کشور خود کوتاه و به هیچ قدرتی اجازه نمی دهد کوچکترین دخالتی در کشور اسلامی ایران نماید و این خود حجت قاطعی است برای مسلمانان و مظلومان جهان که با خواست ملتها کسی نمی تواند دست تجاوز دراز کند و با آن مخالفت نماید.
صحیفه نور جلد:19 صفحه:320 تاریخ سخنرانی:25/5/64
ج. جنبش بیداری اسلامی (بنیادگرایی اسلامی)

طنین آوای انقلاب در دیگر کشورها

آوای انقلاب بزرگ ایران در کشورهای اسلامی و دیگر کشورها طنین انداز و افتخار ساز است شما ملت شریف، به جوانان غیور ملتهای اسلامی هشدار داده اید امید است با دست توانای شما، پرچم پر افتخار حکومت اسلامی در تمام اقطار به اهتراز درآید، این است مسألت من از خداوند تعالی.
صحیفه نور جلد:3 صفحه:227 تاریخ سخنرانی:1/9/57