فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

تحول روحی - معنوی

و آن تحولی که در حال نهضت، در آن وقتی که مشغول به انقلاب بودند و مشغول به اقدام بودند، یک تحول روحی پیدا شده بود از برای همه قشرها که آن تحول خیلی اهمیت داشت و به نظر من آن تحول روحی که برای ملت حاصل شد از آن تحولی که ایجاد کردند و رژیم را بیرون کردند، آن اهمیتش بیشتر است برای اینکه آن یک تحول معنوی بود، مردم همه نسبت به هم محبت می کردند. از قراری که به من کرارا اطاع داده اند اینکه وقتی که آن اشخاص می آمدند توی خیابان تظاهر می کردند، از خانه ها به آنها همراهی میشد و خود آنها، کسی می گفت که من دیدم که یک ساندویچ را وقتی که دست یک کسی رسید تکه تکه می کرد و به رفقایی که، به این اشخاصی که این بین بودند می داد، یک حس تعاونی در مردم پیدا شده بود که این حسن تعاون مورد نظر خدا بود و خدای تبارک و تعالی به این ملت مرحمت فرمود که یک ملتی که دست خالی بود، بریک قدرتی که همه چیز داشت غلبه کرد. این نبود الااینکه این ملت یک روح تعاون پیدا کرده بود، یک ایمان پیدا کرده بود. این ایمان بود که شما را پیروز کرد.
صحیفه نور جلد:7 صفحه:238 تاریخ سخنرانی:10/4/58

غلبه قوت ایمان بر جنود شیطانی

آن قوت روح و قوت ایمان بود که شما را غلبه داد بر جنود شیطانی و بر طاغوت و باید آن قوت ایمان و قوت باطنی، شما را غلبه بدهد بر جنود شیطانی که در باطن انسان، انسان را می خواهد اغوا کند.
صحیفه نور جلد:7 صفحه:255 تاریخ سخنرانی:12/4/58

وحدت کلمه و اسلامی بودن مقصد

آنکه ما را تا اینجا رساند و پیروز کرد این بود که با هم قشرها اختلاف نداشتند، همه با هم فریاد می کردند که جمهوری اسلامی می خواهیم، فرقی مابین شهر و ده نبود، مرکز و سرحدات نبود، همه دست به هم دادند و فریاد کردند که ما جمهوری اسلامی می خواهیم و این دو جهت که یکی وحدت کلمه همه بود، اکثرا با هم بودند و یکی هم مقصد، مقصد اسلامی بود، شما را پیروز کرد.
صحیفه نور جلد:8 صفحه:45 تاریخ سخنرانی:15/4/58