فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

مردمی بودن ویژگی مهم انقلاب

ویژگی مهم این انقلاب این است که مردم خودشان انقلاب کردند، یک کسی نیامده انقلاب را بکند، یک کسی لشکرکشی نکرده برای انقلاب، خود مردم همین کوچه وبازارو همین مردم عادی و خصوصاً طبقه مستضعف به اصطلاح آنها و طبقه اعلا، به نظر ما، خود اینها بودند که انقلاب را کردند و کار را انجام دادند، نه من میتوانم یک همچو کاری بکنم، نه افراد دیگر می توانند یک همچو کاری بکنند، خداست که دل اینها را قوی کرد و آنها را دلشان را ضعیف کرد. آنها ترسیدند از شما با همه ساز و برگی که داشتند و شما نترسیدید از آنها با مشت خالی، انقلاب واقع شد.
صحیفه نور جلد:15 صفحه:91 تاریخ سخنرانی:19/5/60

مشابهت با قیام انبیاء و ائمه هدی

ملتی که برای خدا و اسلام قیام کرده است، این ملت تا اسلام هست به جای خودش ایستاده است و خدمت می کند. این ملت برای دنیا قیام نکرده است که اگر چنانچه جوانش گرفته شد رو برگرداند. این ملت قیامش نظیر قیام انبیا و قیام ائمه هدی است، نظیر قیام حضرت ابی عبدالله سیدالشهد است. ملتی که انگیزه قیامش اسلام و ایمان است، به اینطور امور سرد وسست نمی شود. همه قدرت های عالم هم که بر ضدش قیام بکنند و قیام کرده اند، اینها را از مقصد خودشان و انگیزه خودشان نخواهند برگرداند.
صحیفه نور جلد:15 صفحه:195 تاریخ سخنرانی:26/7/60

قیام ملت در مقابل همه قدرتها

انقلاب اسلامی از باب اینکه از اول اسلامی بوده اینطور نبوده است که یک نفر فرض کنید که غربزده یا شرق زده آمده باشد و انقلاب کرده باشد و مردم را دعوت به انقلاب کرده باشد، کودتا کرده باشد مسأله کودتا نبوده است، مسأله قیام یک ملت برای اینکه از دست ظلم داخل و خارج به تنگ آمده است قیام یک ملت است در مقابل همه قدرت ها، مهیا هم باید باشد برای اینکه همه قدرت ها به او تهاجم کنند و هیچ توقع ما نداریم که آمریکا با ما سر مصالحه داشته باشد یا شوروی همه اینها می بینند که اگر این انقلاب در ایران انشاء الله به ثمر برسد و آنطوری که خواست اسلام است تحقق پیدا بکند، ناچار این انقلاب به خارج صادر می شود، هیچ احتیاجی به این نیست که کسی هم برود این کار را بکند البته تکلیف است که دعوت بشود همه جا.
صحیفه نور جلد:16 صفحه:10 تاریخ سخنرانی:30/10/60