فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

تحقق عملی تحولات در نظام اسلامی

در هر صورت تحولات لازم است هم در اشخاص برای پاک بودن، برای مهذب بودن، برای خدمتگزار و ملی بودن تحول می خواهد که با ارشادات اقشار مختلف، بزرگترها، باید اینها عملی بشود و هم در کیفیت خود این ادارات و فرم ادارات، باید اینها عوض بشوند و انشاءالله امیدوارم که این امور تحقق پیدا بکند و یک مملکت اسلامی بزرگ بشود.
صحیفه نور جلد:6 صفحه:153 تاریخ سخنرانی:23/2/58

ضرورت تحقق محتوای اسلام

الان ما الفاظ است، باز پا را از الفاظ بیرون نگذاشته ایم، جمهوری اسلامی رأی هم دادیم اما آن معنا و آن محتوایی که باید تحقق پیدا بکند باز نشده است. الان آشفتگی ها همه جور هست، تحول لازم دارد از همه چیز آن که بخواهد بشود، همه آن آثار طاغوتی که در همه جا الان هست، الان هم آثار در همه جا هست، همه اینها باید متحول بشود تا اینکه اسلام به آن طوری که، به آن چهره زیبایی که دارد - اسلام - تحقق پیدا بکند . یک مملکت الهی بشود در مقابل یک مملکت طاغوتی. طاغوت را که از بین بردید باید به جای آن یک مملکت اسلامی و یک مملکت الهی درست بشود.
صحیفه نور جلد:7 صفحه:27 تاریخ سخنرانی:8/3/58

لزوم تغییر محتوای رژیم

اگر ما بخواهیم اسلام را حفظ کنیم و این طوری که بخواهیم یک نمونه در عالم نشان بدهیم، ایران را بگوییم یک نمونه است، یک الگو هست، با رفتن شاه درست نمی شود، بارفتن ظالم ها درست نمی شود. اگر بنا شد که ظالم رفتند و مایک دسته دیگر جایشان نشستیم همان کارها را به اندازه ای که قدرت داریم بکنیم، ما هم همان هستیم، ما هم همان رژیم هستیم، ما هم همان ظالم هستیم این یک مطلبی است که باید همه بدانند و همه ملت باید بدانند و در راس آنها این است که روحانیون و کسانی که مرجع امورند در همه جاها، دولت اسلامی عرض بکنم که ارتش اسلامی، همه قوای انتظامیه ای که حالا همه می گویند ما اسلامی هستیم و از طاغوت بیرون آمدیم و به اسلام گرایش پیدا کردیم، مجرد لفظ فایده ندارد، باید محتوا داشته باشد، باید شهربانی حالاوضعش با آن وقت تغییر بکند، نه لفظش تغییر بکند و وضعش همان باشد، باید شهرداری ها همین طور باشند، ارتشی ها همین طور باشند، وزارتخانه ها همین طور باشند، ادارات همین طور باشند، بازار همین طور باشد.
صحیفه نور جلد:7 صفحه:34 تاریخ سخنرانی:9/3/58