فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

اعتلای بشر در مکتب اسلام

اعتلا به این نیست که شکم ما سیر باشد، اعتلابه این است که ما مسلکمان را و مکتبمان را به پیش ببریم و ما بحمدالله داریم مکتب را پیش می بریم و مکتبمان را گسترش خواهیم داد به همه ممالک اسلامی، بلکه در همه جا که مستضعفین هستند و ما رو به اعتلا هستیم و بشر را رو به اعتلا می خواهیم ببریم چطور گفته می شود که ما رو به انحطاط هستیم؟ آنها خیال می کنند که انحطاط و اعتلا، سیر شدن شکم است انسان حیوان نیست، انسان هست انسان که بعد مسائل انسانی را باید مراعات بکند، مملکت ما مسائل انسانی را دارد طرح می کند، دارد روبه اعتلا می رود، نه دارد رو به انحطاط می رود.
صحیفه نور جلد:10 صفحه:233 تاریخ سخنرانی:5/9/58

رادیو و تلویزیون در جهت مصالح کشور

باید رادیو و تلویزیون مربی جوان های ما، مربی مردم کشور باشد، نه اینکه مطالبی در آن گفته شود که مخالف وضعیت کشور است، مخالف با مصلحت کشور است و جوان های ما را جوری بار می آورند که برای خودشان نباشند، برای دیگران باشند. جوان ها را یک قسمشان را اینطوری بار می آوردند که به مراکز فساد می کشاند، همه جای ایران را به صورت مراکز فساد درست کرده بودند و فاسدشان می کردند. از راه شهوات یک دسته شان را می کشیدند دنبال مواد مخدره ، از این راه فاسدشان می کردند و تمام نقشه این بود که این قوه فعاله ای که همه کار از آن باید برآید و مملکت خودش را اداره کند، این، یا لاقید بشود و یا اینکه مخالف بشود با کشور خودش من حیث لایشعر این رادیو و تلویزیون باید متحول و همچو باشد که جوان ها را طوری بار بیاورد که مستقل، دارای اراده و تصمیم باشد، نه پایبند آن مسائل شهوانی یا این مسائل دیگری مثل هرویین و امثال ذلک. اینها باید در رادیو و تلویزیون جوری عمل بشود که اینها را محترز کنند از آنها، بترسانند آنها را از آنطور مسائل. و همین طور باید فیلم هایی که در رادیو و تلویزیون نمایش داده می شود آموزنده باشد، فیلم هایی باشد ولو از خود ایران درست کنند، آموزنده باشد یا فیلم هایی که از خارج می آید درست تفتیش بشود که چنین نباشد. آنها ممکن است با شیطنت فیلم هایی را به ایران بفرستند که بخواهند جامعه ما را فاسد کنند. باید وضع آنجا درست و اسلامی بشود، روی مصالح و مقصد کشور باشد، در خدمت خود کشور باشد، نه در خدمت دیگران.
صحیفه نور جلد:12 صفحه:410 تاریخ سخنرانی:31/2/59

اسلامخواهی و طاغوت زدایی

این تحولی که الان در کشور ما هست، همه اش روی این مقصد است که از اول فریادشان بلند بود که ما اسلام را می خواهیم، طاغوت را نمی خواهیم. این عنایت خدا را به اینها جلب کرد. خدای تبارک و تعالی که مشاهده می فرماید که یک ملتی از کوچک و بزرگشان می گویند ما اسلام را می خواهیم، عنایتش را به اینها متوجه کرد. این عنایت الهی است که جوان کذایی که باید در به( حسب طبع خودش) باید در فرض کنید که کجا باشد، این را کشاند به جنگ های بین اسلام و غیر اسلام و با چه روی گشاده.
صحیفه نور جلد:13 صفحه:134 تاریخ سخنرانی:6/8/59