فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

تغییر بر اساس فطرت الهی

خدای تبارک و تعالی تغییر نمی دهد مگر اینکه ما خودمان تغییر بدهیم خودمان را. اگر خودمان تغییر دادیم در جانب پذیرش ظلم، یک ظالم به ما مسلط می شود، این طبیعی است واگر چنانچه خودمان را تغییر دادیم برای دفاع از کشور خودمان، دفاع از چپاولگری، دفاع از ظلم و ستمگری، خداوند اسبابش را فراهم می کند، چنانچه دیدید. یعنی هم آن طرفش را ما دیدیم، هم این طرفش را. اگر آن طرفش را دیدیم که سالهای طولانی همه قشرهای ملت در زحمت بودند وتحت فشار ظلم بودند و آن این بود که از آن فطرت اصلی که فطرت الله بود بیرون آمده بودند و یک فطرت دیگری به خودشان راه داده بودند وتربیت دیگری پیدا کرده بود.
صحیفه نور جلد:9 صفحه:720 تاریخ سخنرانی:4/7/58

اعتلای بشر در مکتب اسلام

اعتلا به این نیست که شکم ما سیر باشد، اعتلابه این است که ما مسلکمان را و مکتبمان را به پیش ببریم و ما بحمدالله داریم مکتب را پیش می بریم و مکتبمان را گسترش خواهیم داد به همه ممالک اسلامی، بلکه در همه جا که مستضعفین هستند و ما رو به اعتلا هستیم و بشر را رو به اعتلا می خواهیم ببریم چطور گفته می شود که ما رو به انحطاط هستیم؟ آنها خیال می کنند که انحطاط و اعتلا، سیر شدن شکم است انسان حیوان نیست، انسان هست انسان که بعد مسائل انسانی را باید مراعات بکند، مملکت ما مسائل انسانی را دارد طرح می کند، دارد روبه اعتلا می رود، نه دارد رو به انحطاط می رود.
صحیفه نور جلد:10 صفحه:233 تاریخ سخنرانی:5/9/58

رادیو و تلویزیون در جهت مصالح کشور

باید رادیو و تلویزیون مربی جوان های ما، مربی مردم کشور باشد، نه اینکه مطالبی در آن گفته شود که مخالف وضعیت کشور است، مخالف با مصلحت کشور است و جوان های ما را جوری بار می آورند که برای خودشان نباشند، برای دیگران باشند. جوان ها را یک قسمشان را اینطوری بار می آوردند که به مراکز فساد می کشاند، همه جای ایران را به صورت مراکز فساد درست کرده بودند و فاسدشان می کردند. از راه شهوات یک دسته شان را می کشیدند دنبال مواد مخدره ، از این راه فاسدشان می کردند و تمام نقشه این بود که این قوه فعاله ای که همه کار از آن باید برآید و مملکت خودش را اداره کند، این، یا لاقید بشود و یا اینکه مخالف بشود با کشور خودش من حیث لایشعر این رادیو و تلویزیون باید متحول و همچو باشد که جوان ها را طوری بار بیاورد که مستقل، دارای اراده و تصمیم باشد، نه پایبند آن مسائل شهوانی یا این مسائل دیگری مثل هرویین و امثال ذلک. اینها باید در رادیو و تلویزیون جوری عمل بشود که اینها را محترز کنند از آنها، بترسانند آنها را از آنطور مسائل. و همین طور باید فیلم هایی که در رادیو و تلویزیون نمایش داده می شود آموزنده باشد، فیلم هایی باشد ولو از خود ایران درست کنند، آموزنده باشد یا فیلم هایی که از خارج می آید درست تفتیش بشود که چنین نباشد. آنها ممکن است با شیطنت فیلم هایی را به ایران بفرستند که بخواهند جامعه ما را فاسد کنند. باید وضع آنجا درست و اسلامی بشود، روی مصالح و مقصد کشور باشد، در خدمت خود کشور باشد، نه در خدمت دیگران.
صحیفه نور جلد:12 صفحه:410 تاریخ سخنرانی:31/2/59