فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

بیرون آمدن از غربزدگی

باید این فرم غربی برگردد به یک فرم اسلامی. تا حالاما همه چیزمان را تقریبا باید بگوییم غربی بود، همه چیز غربی بود. حالاباید بعد از اینکه ما دست آنها را کوتاه کردیم اینطور نباشد که باز دنبال آنها باشیم، همه چیزهای خودمان را فراموش بکنیم و دنباله رو غرب یا دنباله رو شرق باشیم. باید ما توجه داشته باشیم که ما خودمان کی هستیم و چی هستیم و مملکت ما احتیاج به چی دارد و به کی دارد. اگر ما این وابستگی های معنوی را، این وابستگیهایی که جوان های ما را و دانشگاه ما را و همه چیز ما را به صورت غربی در آورده بود، اینها را اگر برگردانیم به حال خودش، و پیدا کردیم خودمان را، می توانیم یک ملت مستقل باشیم ویک ملت آزاد باشیم، پیوند به غیر نداشته باشیم و خودمان سرپای خودمان بایستیم و کارهای خودمان را خودمان انجام بدهیم و اما اگر چنانچه از این معنا غفلت بشود و باز همان خیالات وهمان بساط غرب در اینجا باشد امید اینکه بتوانیم ما مستقل باشیم و بتوانیم آزاد باشیم، آزاد فکر بکنیم، آزاد عمل بکنیم، این امید دیگر نیست. بر همه ماست که ازاین غربزدگی بیرون بیاییم، افکارمان را عوض بکنیم، اعمالمان را عوض بکنیم، وضعیت فرهنگمان عوض بشود، وضعیت دادگستری مان عوض بشود همه اینها سوغات غرب است. این دادگستری ما به این ترتیبی که بود در زمان طاغوت، این یک سوغاتی بود از غرب آمده بود باید تغییر بکند و یک وضع دیگری پیدا بکند. وهمین طور فرهنگمان هم همان طور بود. تمام چیزهایی هم که وسیله قرار داده بودند برای اینکه جوان های ما را تباه کنند، همه اینها سوغات های غرب بود یعنی بنابر این بود که وساء لی تهیه بکنند که هم زن هارا و هم مردها را تباه بکنند نگذارند یک رشد انسانی پیدا بکنند. همه وسایل را تهیه کرده بودند برای همین مقصد . در سینما می رفتند، وضع سینما را جوری قرار داده بودند که تباه می کرد. در هر جا که می رفتند همین مسائل بود. ما باید خودمان را تغییر بدهیم تا اینکه بتوانیم سرپای خودمان بایستیم و بفهمیم که ما شرقی هستیم و ما در اسلام هستیم و برنامه ما اسلام است.
صحیفه نور جلد:9 صفحه:110 تاریخ سخنرانی:22/6/58

تغییر بر اساس فطرت الهی

خدای تبارک و تعالی تغییر نمی دهد مگر اینکه ما خودمان تغییر بدهیم خودمان را. اگر خودمان تغییر دادیم در جانب پذیرش ظلم، یک ظالم به ما مسلط می شود، این طبیعی است واگر چنانچه خودمان را تغییر دادیم برای دفاع از کشور خودمان، دفاع از چپاولگری، دفاع از ظلم و ستمگری، خداوند اسبابش را فراهم می کند، چنانچه دیدید. یعنی هم آن طرفش را ما دیدیم، هم این طرفش را. اگر آن طرفش را دیدیم که سالهای طولانی همه قشرهای ملت در زحمت بودند وتحت فشار ظلم بودند و آن این بود که از آن فطرت اصلی که فطرت الله بود بیرون آمده بودند و یک فطرت دیگری به خودشان راه داده بودند وتربیت دیگری پیدا کرده بود.
صحیفه نور جلد:9 صفحه:720 تاریخ سخنرانی:4/7/58

اعتلای بشر در مکتب اسلام

اعتلا به این نیست که شکم ما سیر باشد، اعتلابه این است که ما مسلکمان را و مکتبمان را به پیش ببریم و ما بحمدالله داریم مکتب را پیش می بریم و مکتبمان را گسترش خواهیم داد به همه ممالک اسلامی، بلکه در همه جا که مستضعفین هستند و ما رو به اعتلا هستیم و بشر را رو به اعتلا می خواهیم ببریم چطور گفته می شود که ما رو به انحطاط هستیم؟ آنها خیال می کنند که انحطاط و اعتلا، سیر شدن شکم است انسان حیوان نیست، انسان هست انسان که بعد مسائل انسانی را باید مراعات بکند، مملکت ما مسائل انسانی را دارد طرح می کند، دارد روبه اعتلا می رود، نه دارد رو به انحطاط می رود.
صحیفه نور جلد:10 صفحه:233 تاریخ سخنرانی:5/9/58