فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

طرح ریزی سیاستها بر پایه استقلال و آزادی

ملت ایران تصمیم گرفته است که خود را از چنگال استعمار و استبداد نجات دهد و مستقل وآزاد باشد و سیاستهای خود را براین دو پایه نیز طرحریزی می کند و برای او مهم نیست که چه کسی این سیاست ها را می پسندد و یا نمی پسندد.
صحیفه نور جلد:4 صفحه:164 تاریخ سخنرانی:18/10/57

از بین بردن اختناق

این نهضتی که ایران بپا کرده است به آخر برسانیم. دست اجانب را از این خزائن ملی کوتاه کنیم ودست اجانب را از مسائل دینی مان کوتاه کنیم واین اختناقی که از همه اطراف بر ما سلطه داشت و این اختناق را از بین ببریم و مملکت برای خودمان باشد ، خودمان اداره اش بکنیم، خودمان چه، نمی توانید اداره بکنید؟! مگر دزدی باید کرد؟ حتما باید یک دزدی باشد تا بتواند اداره کند.؟! این همه مردم امین که ما داریم در خارج کشور، در کشور که اینها همه تحصیل کرده، همه جهات را می دانند، در خارج تحصیل کردند، مطلع هستند، امین هم هستند، یک دزدی را بر میداریم، یک امینی را جایش می گذاریم و مملکت بهم می خورد؟!« خیر باید مسئله انتقال قانونی باشد» این، اینقدر ادراک نمی کنید که مسئله، مسئله انقلاب است، نه مسئله یک رژیمی با رژیم دیگر، مسئله انقلاب است.
صحیفه نور جلد:5 صفحه:17 تاریخ سخنرانی:13/11/57

استقلال و آزادی خواسته همه عالم

این ملت الان ایستاده است و می گوید که ما می خواهیم آزاد باشیم. این یکی از حقوق بشر است که همه عالم این معنا را قائلند و می گویند ما می خواهیم مستقل باشیم . این هم یکی از حقوقی ا ست که هر کسی سرنوشت خودش باید دست خودش باشد.
صحیفه نور جلد:5 صفحه:49 تاریخ سخنرانی:17/11/57