فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

اراده آهنین ملت

ما از این جنایات پی درپی و کشتار وحشیانه ناراحت و در عین حال امیدواریم، ناراحتی برای آن که جوانان رشید روحانی و دانشگاهی و بازاری و سایر طبقات را که امید برای آتیه کشور هستند از دست داده ایم و می دهیم و امیدواریم چون می بینیم این جنایات شاهانه و این کشتار وحشیانه نتوانست و نمی تواند نهضت این ملت بیدار به پا خاسته را به سستی گرایاند، هر چه جنایت و قتل افزایش یافت ، ملت در اراده آهنین خود قویتر و مستحکمتر شد.
صحیفه نور جلد:2 صفحه:39 تاریخ سخنرانی:4/1/57

ایستادگی و شکست ناپذیدی ملت

این ملتی که ایستاده الان در مقابل ظلم و در مقابل قلدری ها و آنها با توپ و تانک و او با مشت دارد مقاومت می کند و نمی رود کنار، این ملت شکست نمی خورد.
صحیفه نور جلد:2 صفحه:126 تاریخ سخنرانی:19/7/57

ادامه نهضت تا روی کار آمدن هیأت حاکمه صحیح

تاریخ سراغ ندارد این جور نهضتی که الان در ایران هست، تاریخ ایران تا حالاسراغ ندارد اینجور نهضتی که تمام ایران، تمام بایستند، بچه اینقدری بگوید که مرگ برشاه، پیرمردش هم بگوید مرگ برشاه، همچو نهضتی ما نداشتیم در ایران، این نهضت را نگذارید که بخوابد تا اینها از بین بروند، تااین هیات حاکمه بروند یک هیات حاکمه صحیح سرکار بیاید.
صحیفه نور جلد:2 صفحه:150 تاریخ سخنرانی:21/7/57