فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

کنار گذاشتن افکار متشتت

ما از الان باید مستقل باشیم، نه طرف راست نه طرف چپ، بلکه همه تحت لوای اسلام مستقل اگر بخواهید مملکتتان مستقل بشود، اگر بخواهید آزادی برای شما پیدا بشود، افکار متشتت را الان کنار بگذارید و با هم همصدا با هم این بار را به منزل برسانید.
صحیفه نور جلد:5 صفحه:210 تاریخ سخنرانی:30/11/57

همکاری متقابل دولت و ملت

ما الان باز پیروزی مطلق بر ایمان حاصل نشده است. مانصف راه را رفتیم. الان مملکت ما باز آشوب است، آشفته است. مفسدین در اطراف مملکت شلوغکاری می کنند. باید به همت شما جوان ها، هرکدام در هر جا که هستید.، مرزهای این مملکت را حفظ کنید، دست خرابکارها را کوتاه کنید. شما بودید که پیروزی را تا اینجا رساندید و شما باید باشید که پیروزی را به آخر برسانید . دولت ما تنها نمی تواند این کار را انجام بدهد، روحانیون ما تنها نمی توانند این کار را انجام بدهند، باید همه با هم باشند، دولت با ملت، ملت با دولت.
صحیفه نور جلد:5 صفحه:213 تاریخ سخنرانی:7/1/58

پیروزی با وحدت کلمه

من از خدای تبارک و تعالی می خواهم که همان طوری که ملت ما به وحدت کلمه، با وحدت کلمه، و با اتکال به خدای تبارک و تعالی پیروز شد و خودش را از بند این خاندان و اشخاصی که آنها را، این خاندان را ترویج می کردند وتایید می کردند نجات داد، برادران فلسطینی مارا هم خداوند تعالی نجات بدهد لکن عمده وحدت کلمه آنهاست و عمده اتکال به خدای تبارک و تعالی.
صحیفه نور جلد:5 صفحه:241 تاریخ سخنرانی:13/1/58