فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

عدم مسامحه نسبت به کفار

آدم گاهی درست نمی شود - مگر این که - مرض گاهی صحیح نمی شود، الابالکی(16)، باید ببرند، داغ کنند تا درست شود. جامعه، باید آنهایی که فاسد هستند، از آن بیرون ریخته بشوند... شما روی قرآن عمل کنید. قرآن با اشخاصی که مسلمانند و معتقدند و ایمان به خدا دارند، به برادری رفتار می کند. با اشخاصی که بر خلاف این هستند آنها را می گوید بکشید، بزنید، حبس کنید، اشداء علی الکفار... (17) امیر المؤمنین اگر بنا بود که خیر، هی مسامحه کند - خوب، این خلاف کرد، چه - شمشیر نمی کشید هفتصد نفر را یکدفعه بکشد، تا آخر آن اشخاصی که قیام کرده بودند به ضدش، تا آخر ضد اسلام بود دیگر.
صحیفه نور جلد:19 صفحه:95 تاریخ سخنرانی:14/11/63

فصل سوم : شروط لازم در روند انقلاب و تحولات

الف. تهذیب نفس و کوشش برای خدا

پرهیز از هواهای نفسانی شرط پیروزی

شما پیروزید انشاء الله اما به شرط اینکه عوامل مختلف در کار نباشد، به شرط اینکه هواهای نفسانی، این برای خودش بکشد و آن برای خودش بکشد، این نباشد در کار همه با هم برادریم.
صحیفه نور جلد:2 صفحه:61 تاریخ سخنرانی:23/2/57