فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

عدم توانایی چماقهای شاهانه در برابر بیداری ملت

ملت ما قیام کرد و شجاعت خودش راو بیداری خودش رادر تاریخ ثبت کرد ملت، ملت اثبات کرد که نه نیرنگهای شاهانه و نه چماقهای شاهانه نمی تواند جلوی آن را بگیرند.
صحیفه نور جلد:3 صفحه:67 تاریخ سخنرانی:17/8/57

توجه ممالک اسلامی به حقیقت تلخ!

در عصر ما ملت یافت که شاه به واسطه پیوندی که با غرب مخصوصاً با آمریکا دارد و همین طور با شرق، تمام مخازن ما را به باد داده است، بلکه نیروهای انسانی ما را نیز به هدر داده است و فهمیدند جنایات فوق العاده ای که مرتکب می شود به واسطه پیوندی است که شاه با ابرقدرتها دارد، از این جهت ملت ما بپاخاست و سایر ممالک از جمله ممالک اسلامی نیز به این حقیقت تلخ ، توجه پیدا کردند و با مطالعه تاریخشان درک کردند که تمام گرفتاریهایی که ملت پیدا کردند، از دست این ابرقدرتهاست، ناچار از آن ابرقدرتها رویگردان شده اند.
صحیفه نور جلد:4 صفحه:183 تاریخ سخنرانی:19/10/57

گرفتن حق با بیداری و ایستادگی

ما باید یک وقت هم زنده بشویم، بیدار بشویم، ملتفت بشویم، آزادی را بگیریم. حق را باید گرفت با سرنیزه ، با مسلسل باید حق را گرفت از اینها، خودشان که نمی دهند، بایستید در مقابل اینها . شما دیدید که این ملت، همین پا برهنه ها ایستادند در مقابل توپ، تانک - نمی دانم - مسلسل ایستادند و پیش بردند کارشان را.
صحیفه نور جلد:5 صفحه:42 تاریخ سخنرانی:17/11/57