فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

نوید پیروزی با بیداری و هوشیاری ملت

من به ملت ایران با این بیداری و هشیاری و این روحیه قوی و شجاعت بی مانند نوید پیروزی می دهم پیروزی توأم با سربلندی و افتخار، پیروزی توأم با استقلال و آزادی، پیروزی توأم با قطع ایادی اجانب و چپاولگران پیروزی توأم با بر چیده شدن بساط ستمگران و انقراض دودمان سیاهروی پهلوی ملتی که باهوشمندی و پیوستگی همه طبقات از روحانی تا دانشگاهی، از منبری تا بازاری از دانشجوی داخلی تا کارگر و تا دهقان، بپا خاسته و تب و تاب اسلام عدالت پرور دارد پیروز است ملتی که با دادن بهترین جوانان برومند خود با سرافرازی به مخالفت و تنفر از دستگاه جبار ادامه می دهد پیروز است ملتی که حتی بانوان محترمه اش با تظاهرات محجوبانه بیزاری خود را از رژیم شاه اعلام می کنند، پیروز است.
صحیفه نور جلد:2 صفحه:12 تاریخ سخنرانی:2/11/56

ناتوانی قدرتها در برابر بیداری ملت

شما ای ملت محترم ایران که تصمیم گرفته اید خود را از شر رژیم شاه خلاص گردانید و در رفراندمی(11) که در سه و چهارم شوال در برابر ناظران سراسر جهان انجام دادید، به دنیا نشان دادید که رژیم شاه جایی برای خود در ایران ندارد، چنانچه در روزنامه های خارجی هم منعکس گردید. مطمئن باشید که هیچ قدرتی نمی تواند با شما که بیدارید و به پا خاسته اید روبرو شود.
صحیفه نور جلد:2 صفحه:110 تاریخ سخنرانی:18/6/57

عدم توانایی چماقهای شاهانه در برابر بیداری ملت

ملت ما قیام کرد و شجاعت خودش راو بیداری خودش رادر تاریخ ثبت کرد ملت، ملت اثبات کرد که نه نیرنگهای شاهانه و نه چماقهای شاهانه نمی تواند جلوی آن را بگیرند.
صحیفه نور جلد:3 صفحه:67 تاریخ سخنرانی:17/8/57