فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

قطع ریشه های فساد و ظلم

شما ای سربازان غیور ولی عصر عجل الله تعالی فرجه که به سرباز خانه کشیده شده اید، با کمال شجاعت تعلیمات نظامی را تحکیم کنید، باشد که چون حضرت موسی (ع) که در آغوش فرعون بزرگ شد و اساس ظلم و جور او را در هم پیچید، شما هم روز مناسبی تحت دستور مقام صالحی بتوانید این دست های خبیث را قطع و این ریشه های فساد و ظلم را از بیخ و بن برآورید.
صحیفه نور جلد:1 صفحه:190 تاریخ سخنرانی:20/6/51

رابطه بی عدالتی و رشد قوه مقاومت در ملت

طبیعی ساختمان بشری است که هرچه ستمکاری و ظلم و بی عدالتی در جامعه و ملتی اوج گیرد، به همان نسبت قوه مقاومت در ملت رشد می کند، شاهد زنده اوضاع اخیر ایران است شاه با تمام دستگاه پلیسی دست و پا می زند که ملت راسرکوب کند تظاهرات بی سابقه مدارس و دانشگاه سراسر ایران به حسب اعتراف شاه برای بزرگداشت 15 خرداد که شاه را دچار هیجان و سرگیجه نمود بروز رشد ملت و عکس العمل فشار و اختناق است نزدیک شدن مدارس قدیم و دانشگاه ها و پیوستن جبهه قدیم و جدید و نیز پیوستن اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان اروپا و آمریکا واکنش اوج بی فرهنگی و بی عدالتی دستگاه است.
صحیفه نور جلد:1 صفحه:217 تاریخ سخنرانی:3/6/54

قیام همگانی در قبال ظلم و بیدادگری

کشتار بیرحمانه قم، ایران را به هیجان درآورد و تبریز عزیز را به قیام همگانی مردانه در قبال ظلم وبیدادگری نشاند و کشتار دسته جمعی تبریز، ملت غیور ایران را چنان تکان داد که در آستانه انفجار است.
صحیفه نور جلد:2 صفحه:39 تاریخ سخنرانی:4/1/57