فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

صدمه های بیشمار از سوی روشنفکران غربزده و شرقزده

وابستگی به شرق و غرب توسط غربزدگان و شرقزدگان و به اصطلاح روشنفکران که از دانشگاه ها برخاسته اند ولی چهارچوب فکریشان در مدارس ابتدایی و متوسطه درست شده است، به فرهنگ، دین و کشورمان صدمه های بیشمار زده اند.
صحیفه نور جلد:17 صفحه:36 تاریخ سخنرانی:1/7/61

به جان آمدن ملت از فساد

جوان های ما را فاسد کرد، مراکز فحشا در این کشور اینقدر زیاد بود که احصا نداشت، مراکز فساد اینقدر بود که جوان های ما را به فساد کشاند. خود آنها عامل فروش هروئین و تریاک و مواد مخدر بودند و تمام جوانهای ما را به فساد کشاندند. کاری کردند که ملت ما به جان آمد. ملت ما توانش از بین رفت و خدای تبارک و تعالی بر این ملت منت گذاشت و قیام کردند.
صحیفه نور جلد:18 صفحه:219 تاریخ سخنرانی:18/11/62

فرار از اسارت و رهایی از بردگی

مسلمانان تمامی کشورهای جهان! از آن جا که شما در سلطه بیگانگان گرفتار مرگ تدریجی شده اید باید بر وحشت از مرگ غلبه کنید و از وجود جوانان پرشور و شهادت طلبی که حاضرند خطوط جبهه کفر را بشکنند استفاده نمایید، به فکر نگه داشتن وضع موجود نباشید بلکه به فکر فرار از اسارت و رهایی از بردگی و یورش به دشمنان اسلام باشید که عزت و حیات در سایه مبارزه است و اولین گام در مبارزه، اراده است و پس از آن تصمیم بر این که سیادت کفر و شرک جهانی خصوصاً آمریکا را بر خود حرام کنید.
صحیفه نور جلد:20 صفحه:232 تاریخ سخنرانی:29/4/67
ب. ظلم و اختناق