فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

رواج فساد و فحشا

این رژیم و این حکومت، حکومتی است که میخواهد که این جوان های ما را فاسد کند و این مراکز زیاد فحشا و همه اطراف و همه جوانب فحشا را رواج دادن برای این است که جوان ها را از دانشگاه ها بکشند به میخانه ها و به کارهای زشت و بد.
صحیفه نور جلد:3 صفحه:148 تاریخ سخنرانی:24/8/57

مفاسد هیأت حاکمه عامل انقلاب

انقلاب ایران در اثر مفاسدی است که در هیأت حاکمه وجود دارد. و همچنین بر اثر کارهای مخالف عقل است که شاه انجام میدهد و خرابیهایی که بادست عمال شاه در سراسر مملکت انجام می گیرد.
صحیفه نور جلد:3 صفحه:167 تاریخ سخنرانی:25/8/57

آشفتگی مملکت

و البته الان مشکلات ما خیلی زیاد است، مملکت ما را غارت کردند و همه آثار تمدن را اینها واژگونه در این مملکت پیاده کردند، با اسم تمدن بزرگ فرهنگ ما را عقب زدند و به اسم پیشرفت ، کشاورزی ما را بکلی از بین بردند و به اسم آزادی، آزادی های تمام مطبوعات ما و محل تبلیغاتی ما را مختنق کردند و یک مملکت آشفته ای الان به ارث به ما رسیده است که همه جای آن خراب است و باید از سر از نو ساخت.
صحیفه نور جلد:5 صفحه:92 تاریخ سخنرانی:29/11/57