فهرست کتاب


فرهنگ عاشورا

جواد محدثی‏

عَبیط خون تازه

عَتَبات عالیه

عتبه، به معنی آستانه دراست، چه بالا یا پایین. عتبات، نام بالغلبه است مشاهد متبرّکه را، مانند مشهد حضرت علی علیه السلام و حضرت حسین علیه السلام و دیگر مزارات امامان.(882)
عتبه در معنای کلّی خود، شامل همه حرمهای معصومین و آستانه های مقدسه می شود که درگاه آنها مورد تکریم و بوسیدن و زیارت شیفتگان قرار می گیرد؛ امّا زیارت عتبات، که اغلب همراه با زیارت حج مطرح می شود، بیشتر زیارت کربلا، نجف، کاظمین و سامرا مراد است.(883)

زیارت، کربلا