تحفةالملوک فی السیروالسلوک

به قلم آیه الله مرحوم سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی‏‏‏

فصل اول (132 - 113)

بیان اجمالی در طریق سلوک إلی الله:
در صورت عدم یقین علمی باید دست به تضرّع و ابتهال گشود - 114 - علم و عمل مورث یکدیگر هستند - 116 - لزوم حظّ ایمانی جمیع اعضاء و جوارح - 118 - ضرورت نیل به احکام طبّ روحانی برای اصلاح باطن - 120 - لزوم استاد و شیخ - 122 - شرائط استاد فقه نفس - 124 - صعوبت شناخت استاد روحانی - 126 - لزوم ملازمت و مراقبت شیخ روحانی برای شناخت وی - 128 - ذکر و فکر و تضرّع، طریق عمده سیر، پس از انتقال از عالم نفس به ملک جبروت است - 130
تحفةالملوک فی السیروالسلوک ص : 225

فصل دوم (203 - 135)

بیان تفصیلی در طریقه سلوک إلی الله:
تحصیل علم به احکام ایمان اولین تکلیف سالک است - 140 - لوازم سلوک إلی الله عبارتند از:
اول: ترک عادات و رسوم و تعارفات - 145 - دوم: عزم - 148 - سیّم: رفق و مدارا - 168 - چهارم: وفا - 149 - پنجم: ثبات و دوام - 149 - ششم: مراقبه - 150 - هفتم: محاسبه - 151 - هشتم:
مؤاخذه - 152 - نهم: مسارعت - 152 - دهم. ارادت - 152 - یازدهم: حفظ ادب نسبت به جناب مقدّس باری و رسول و خلفای او - 154 - دوازدهم: نیّت - 155 - سیزدهم: صمت - 157 - چهاردهم: جوع و کم خوری - 159 - پانزدهم: خلوت - 160 - شانزدهم: سهر - 163 - هفدهم: دوام طهارت - 163 - هیجدهم:
مبالغه در تضرّع و ذلّت و مسکنت و خاکساری در درگاه رب العزّة - 163 - نوزدهم: احتراز از مشتهیات به قدر استطاعت - 163 - بیستم: کتمان سرّ - 163 - بیست و یکم: شیخ و اوستاد - 166 - بیست و دوم: ورد - 171 - بیست و سوم و بیست و چهارم و بیست و پنجم: نفی خواطر و فکر و ذکر - 172.
در نفی خواطر - 174 - در ذکر - 183 - در اقسام ذکر - 187 - ذکر ذاتی - 191 - ذکر کبیر - 192 - ذکر نفسی - 193 - ذکر به طریق مجمع البحرین - 194 - ذکر اکبر و اعظم - 195 - در لوازم ذکر - 196:
اول: تصور خیالی اسم استاد خاص در حال ذکر - 196 - دوم: ذکر کلامی یا ورد - 199 - سیّم: مناجات - 201 - چهارم: فکر - 201 - پنجم: مداومت بر همه اذکار و اوراد - 202

فصل سوم (208 - 205)

آثار سلوک