تحفةالملوک فی السیروالسلوک

به قلم آیه الله مرحوم سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی‏‏‏

فصل اوّل (42 - 27)

خاصیت عدد چهل در ظهور استعدادات:

خاصیت عدد چهل در ظهور استعدادات - 27 - روایات ظهور حکمت از قلب به زبان - 28 - شواهد گوناگون بر خاصیت عدد چهل در به فعلیّت رساندن قوا و حصول ملکات - 31 - نسبت انسان با قوای چهارگانه عقلیّه، و همیّه، غضبیّه، شهویّه - 31 - مراحل سلوک - 41

فصل دوّم (47 - 45)

معرفت اجمالیّه مقصد:
مقصد سالک و مراتب آن - 45 - مقام مظهریّت انوار الهیّه - 46 - احاطه کلیّه به عوالم الهیّه - 47
تحفةالملوک فی السیروالسلوک ص : 224