فهرست کتاب


سلام بر مهدی

آیت اللَّه سید محمد کاظم قزوینی‏ ترجمه و تحقیق:علی کرمی و سید محمد حسینی‏

5- حجت

آن حضرت حجت نیز نامیده شده است بدان دلیل که حجت خدا بر جهانیان است و خدا بوسیله آن گرامی بر بندگانش اتمام حجت می کند.
و نیز آن پیشوای بزرگ، نامها و لقبهای دیگری دارد که نیاز به توضیح و شرح ندارد.

بحث در روایاتی رسیده از پیامبر اکرم در مورد نسب امامان

مقدمه

بنظر می رسد بهترین شیوه ورود به بحث در مورد امام مهدی علیه السلام ترسیم روایاتی است که از نیای گرانقدرش پیامبر، گاه به صورت سربسته و گاه مشروح! پیرامون شخصیت والا و پرشکوه او! وارد شده است، همانگونه که دیگر نویسندگان نیز بدینصورت وارد بحث شده اند.
در آغاز این بحث لازم به یاد آوری است که در این رابطه انبوه روایاتی که در منابع و کتابهای شیعه است ترسیم نمی گردد، چرا که، ایمان به امامت از نظر آنان از پایه های دین و مذهب شناخته شده و فردی که اصل امامت را معتقد بود، ناگزیر به امامت حضرت مهدی علیه السلام ایمان دارد و انبوه روایاتی که از اصل امامت و شمار امامان نور سخن دارد، تصریح می کند که دوازدهمین آنان حضرت مهدی علیه السلام است از این رو، ایمان به آن گرامی، از ایمان به اصل امامت، گسست ناپذیر از کل! و دوازدهمین آنان می باشد.