فهرست کتاب


سلام بر مهدی

آیت اللَّه سید محمد کاظم قزوینی‏ ترجمه و تحقیق:علی کرمی و سید محمد حسینی‏

دست خیانت و تحریف در برخی روایات مربوط به نسب امام مهدی

هر پژوهشگری به روایاتی که از نسب امام عصر علیه السلام سخن می گوید، مراجعه کند به روشنی در خواهد یافت که امام مهدی علیه السلام بی هیچ تردیدی فرزند گرامی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام است. با این وصف شما در برخی از کتابهای اهل سنت به روایتی بر می خورید که دست تحریف و تزویر بسوی آن دراز شده و خیانتکارانه بخاطر زشت و بی اعتبار جلوه دادن روایت و منحرف ساختن آن از هدف اصلی خویش که بیان شخصیت و نسب حضرت مهدی علیه السلام است، یک واژه بیگانه بر آن افزوده است و به همین جهت هم این روایت، ارزش و اصالت حقیقی خویش را از دست داده است.
علاوه بر این، روایت مورد اشاره، از نظر سند و متن نیز ضعیف است و نزد پژوهشگران فاقد ارزش و اعتبار. اما شگفت اینجاست که برخی از بداندیشان صدها روایت صحیح و اصیل و معتبر را در این مورد رها ساخته و به همین روایت فاقد ارزش و اعتبار چسبیده اند، چرا که پاسخگوی تمایلات و خواسته های دل بیمار آنان است.
آن روایت این است:
ن ابی داود، عن زائدة، عن عاصم، عن زر، عن عبدالله، عن النبی(ص) انه قال:
لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، لطول الله ذلک الیوم، حتی یبعث الله رجلاً منی - او: من اهل بیتی - یواطی ء اسمه اسمی (و اسم ابیه اسم ابی) یملاء الارض قسطاً و عدلاً، کما ملئت ظلماً و جوراً.
این روایت با چیزی که دست تحریف و خیانت بدان افزوده است از دیگر انبوه روایات که پیرامون حضرت مهدی علیه السلام آمده است، از نظر سند متن متفاوت است.
از نظر سند: بدان جهت فاقد ارزش است که روایت بوسیله فردی بنام زائده روایت شده است و او فردی است که دانشمندان علم رجال در بیوگرافی اش تصریح کرده اند که:
انه یزید فی الاحادیث(33)
یعنی: او در روایات می افزود و امانت در نقل را رعایت نمی کرد.
اما از نظر متن: بدان دلیل فاقد ارزش است که این روایت از زر از راههای فراوان دیگری روایت شده است و در هیچ کدام از آن، جمله و اسم ابیه اسم ابی وجود ندارد.(34) و این نشانگر آن است که این جمله اضافی، ساخته و پرداخته فردی بنام زائده است که پژوهشگران اهل سنت نیز این واقعیت را دریافته اند از جمله یکی از آنان در کتاب خویش می نویسد:
همه روایات رسیده از پیامبر(ص) در این مورد، فاقد جمله و اسم ابیه اسم ابی می باشد
آنگاه روایت مورد بحث را از زائده می آورد و پس از آن می گوید:
ترمذی این روایت را نقل نموده است، اما آن جمله را ذکر نکرده است.
و در انبوه روایات حافظان و افراد مورد اعتماد که روایت را آورده اند، تنها این عبارت است: اسمه اسمی می باشد.(35)
علاوه بر آنچه آمد، در همه روایات رسیده از پیامبر در مورد شخصیت والای امام مهدی علیه السلام ، عبارت کوتاه و اسم ابیه اسم ابی وجود ندارد و مسلمانان نیز بر این مطلب، اتفاق نظر دارند که آن حضرت فرزند حضرت حسن عسکری علیه السلام است.
با این بیان، روایت تحریف شده زائده فاقد ارزش و اعتبار است و از دیدگاه علما و دانشمندان، مردود؛ چرا که با انبوه روایات صحیح و معتبر، ناسازگار است و نیز بدان دلیل که زائده عنصری شناخته شده است که با روایات بازی می کرد و طبق هواها و خواسته های خویش، در آنها دستکاری می نمود.

چرا تحریف؟

بازرگانان و دلالان حدیث، به منظور تقرب به قطبهای قدرت و در طمع بدست آوردن ثروت و تقویت جبهه باطل و بیداد، روایاتی جهت دار از خود می ساختند و آنها را به پیامبر(ص) نسبت می دادند، چرا که در برخی روزگاران، ساختن روایت دروغ، پست و شغل مهم و تجارتی پر سود بود که جعل کنندگان حدیث و دروغ پردازانی نظیر ابوهریره، سمرة بن جندب، مغیرة بن شعبه و دوستان و همکاران آنان بدان وسیله زندگی می کردند و به آلاف و الوف و هواهای دل خویش می رسیدند و راوی روایت مورد بحث، جناب زائده از این قماش است و دلیل بازی با این روایت نیز روشن است.
هدف...
هدف از افزودن جمله کوتاه و اسم ابیه اسم ابی به روایت مورد بحث چه بوده است و دست تحریف، چه منظوری داشته است؟
پاسخ
پاسخ این سؤال، یکی از این دو می تواند باشد:
1- هدف از این کار، تأیید مهدی عباسی بوده است که، نامش محمد و نام پدرش عبدالله است و لقبش مهدی.
2- ممکن است هدف تأیید محمد بن عبدالله بن حسن بوده است که لقبش نفس زکیه(36) بود و بر ضد نظام ستمکار و پرفریب عباسی قیام کرد، همانگونه که علامه معاصر آیت الله صافی نیز در کتاب خویش(37) بدان تصریح کرده است.
کوتاه سخن اینکه: روایت زائده از دیدگاه دانشمندان حدیث، فاقد صحت و اعتبار است و در نهایت ضعف و تزلزل و توجیه حرف نادرست نیز، کار نادرست دیگری است.

نامهای حضرت مهدی