فهرست کتاب


سلام بر مهدی

آیت اللَّه سید محمد کاظم قزوینی‏ ترجمه و تحقیق:علی کرمی و سید محمد حسینی‏

درود بر منتظران خورشید جهان افروز

درود بیکران به منتظرانی که به نوید غیر قابل تغییر انبیا و اولیا، مبنی بر آمدن مصلح جهانی امید دوخته اند.
به منتظرانی که برای طلوع فجر حماسه آفرین خورشید جهان افروز موعود امم در بلندای قله های بیداری، به انتظار نشسته اند.
به منتظرانی که در تاریکی های استبداد و ظلمت بیداد، در انتظار سپیده نور عدالت، لحظه شماری می کنند.
به منتظرانی که در زیر فشار هوای کشنده اختناق، برای وزیدن نسیم حیات بخش آزادی، دل خوش کرده اند.
به منتظرانی که در تیرگیهای چپاول غارتگران بین المللی، قلبهای خود را به فرارسیدن روز رهایی و پایان استعمار و استثمار، بشارت داده اند.
به منتظرانی که در برابر سیل خروشان فساد و بی بندباری، همانند فولاد، مقاومت نموده و خم به ابرو نمی آورند.

انتظار در آیینه روایات

در آیینه روایات و احادیث، کمتر موضوعی همانند انتظار مورد عنایت امامان نور علیهم السلام قرار گرفته است.
گاهی از آن بعنوان بهترین عبادت و نیایش حق تعبیر گردیده:
رسول اکرم(ص) فرمودند:
افضل العبادة، انتظار الفرج.(16)
و گاهی انتظار همسنگ حضور در خیمه حضرت ولی عصر علیه السلام و مصاحبت با رسول اکرم(ص) قلمداد می شود:
امام صادق علیه السلام فرمودند:
من مات منکم و هو منتظر الهذا الامر کمن هو مع القائم فی فسطاطه، ثم سکت هنیئة ثم قال: هو کمن کان مع رسول الله(ص).(17)
و گاهی انتظار به منزله غلطیدن در خون خویش در راه خدا معرفی شده:
حضرت علی علیه السلام فرمودند:
...المنتظر لامرنا کالمتشحط بدمه فی سبیل الله.(18)
و گاهی آن هموزن شهادت در رکاب رسول اکرم(ص) قرار گرفته:
امام صادق علیه السلام فرمودند:
من مات منکم منتظر لهذا الامر... کمن استشهد مع رسول الله(ص)(19)

منتظران حقیقی

منتظران حقیقی کسانی اند که: انتظار را، خودسازی خویش در مقابل هواها و خواهشهای نفسانی می دانند.
منتظرانی که انتظار را، بسیج همگانی برای نهضت جهانی انقلابی بزرگ تاریخ بشریت تفسیر می کنند.
آنان که انتظار را، مهیا شدن جهت مبارزه با جباران و خونخواران در زیر پرچم بزرگ پرچمدار عدالت می دانند.
آنان که انتظار را جز تواضع در برابر حق و خروش در برابر باطل، نمی دانند.
منتظرانی که انتظار را جز تسلیم در مقابل عدل و خروش در مقابل بیداد، نمی دانند.
آنان که انتظار را جز فریاد جاودانه محمد(ص) بر علیه مشرکان چپاولگر و شمشیر همواره افراشته علی علیه السلام بر فرق منافقان غارتگر و خون همیشه جوشان حماسه آفرین حسین علیه السلام در بستر تاریخ، تفسیر نمی کنند.