فهرست کتاب


عوامل سقوط حکومتها در قرآن و نهج البلاغه

نصرت الله جمالی

و: اتهام زنندگان به زنان مؤمن پاکدامن:

ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا و الآخرة (517)کسانی که به زنان شوهردار غفلت کننده (بی توجه) مؤمن اتهام زنا بزنند، در دنیا و آخرت لعنت شده اند.

ز: شجره ملعونه (بنی امیه):

... و الشجرة الملعونة فی القرآن ...(518) و درخت لعنت شده در قرآن...ابن کثیر با لفظ قیل گفته: مراد بنی امیه اند ولی روایت را ضعیف دانسته - سپس از ابن جریر طبری آورده است -: و پیامبر در عالم رؤیا دید بنی فلان مانند بوزینه ها از منبرش بالا می روند، ناراحت شد و تا زنده بود خنده بر لبهای آن حضرت نیامد، روشن است که به جای بنی فلان نام بنی امیه بوده که به لحاظ احترام و عزیز بودن بنی امیه در نزد اینگونه مفسران و افرادی مانند طبری آنرا حذف کرده اند تا نکند به بنی تیم و عدی و بنی امیه جسارت شود، معلوم نیست چرا اینان نسبت به پیامبر اکرم و اهل بیت آن حضرت با بغض و کینه رفتار می کنند و با دشمنان آنان با رأفت و سانسور و کتمان حقایق برخورد می نمایند.(519)
در تفسیر عیاشی از امام محمد باقر آمده است درخت ملعون بنی امیه هستند...علامه امینی در جلد 8 الغدیراز ص 247 به بعد فصلی تحت عنوان بنی امیه در قرآن باز کرده و احادیثی از کتب اهل سنت جمع آورده و از جمله در المنثور سیوطی و... نقل کرده که عایشه به مروان بن حکم گفت :از رسول الله شنیدم به پدر و جد تو ابی عاص بن امیه می گفت: شمائید شجره ملعونه در قرآن. و اینکه در روایت بعضی از اهل تسنن از جمله صحیح بخاری و اسباب النزول واحدی، تفسیر ابن کثیر، و... مراد از رؤیا سیر شبانه پیامبر و شجره ملعونه درخت زقوم است درست نیست، زیرا درخت زقوم در قرآن لعنت نشده و اسراء پیامبر رویا نبوده، در بیداری واقع است.(520)
افزون بر این مطلب اگر قرار بود درخت زقوم که خوراک جهنمیان است لعنت شده باید جهنم که جایگاه آنان و دیگر مواد خوراکی که بدتر از زقوم است به مراتب بیشتر لعنت می شدند در حالی که چنین نیست.
طبرسی در جامع الجامع در ذیل آیه مذکور می گوید: آن درخت بنی امیه هستند که خداوند پیامبر را از غلبه آنان بر مقامش و کشتن ذریه آن حضرت خبر داد.(521)

ح: پیمان شکنان:

الذین ینقضون عهدالله من بعد میثاقه و یقطعون ما أمر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون... (522) کسانی که نقض عهد خدا می کنند، بعد از پیمان بستن با آن، و آنچه را که خدا امر به پیوند و وصل می دهد، می برند و در زمین فساد می کنند، و از زیانکارانند... روشن است که زیانکاران فاسق و ظالمند و از رحمت خدا دورند. البته این دسته می تواند منافقان باشند ولی به لحاظ اهمیت عهد و پیمان جدا مطرح کرده ایم.