فهرست کتاب


عوامل سقوط حکومتها در قرآن و نهج البلاغه

نصرت الله جمالی

ه: کتمان کنندگان حق:

ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی...اؤلئک یلعنهم الله (516) همانا کسانی کتمان می کنند آنچه را از نشانه های روشن و هدایت... نازل کردیم مورد لعن خداوند هستند. البته در آیات قبل از این در همین از کتمان کنندگان می باشند لذا به لحاظ نفس عمل می باشد که آیه را ذکر کردیم.

و: اتهام زنندگان به زنان مؤمن پاکدامن:

ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا و الآخرة (517)کسانی که به زنان شوهردار غفلت کننده (بی توجه) مؤمن اتهام زنا بزنند، در دنیا و آخرت لعنت شده اند.

ز: شجره ملعونه (بنی امیه):

... و الشجرة الملعونة فی القرآن ...(518) و درخت لعنت شده در قرآن...ابن کثیر با لفظ قیل گفته: مراد بنی امیه اند ولی روایت را ضعیف دانسته - سپس از ابن جریر طبری آورده است -: و پیامبر در عالم رؤیا دید بنی فلان مانند بوزینه ها از منبرش بالا می روند، ناراحت شد و تا زنده بود خنده بر لبهای آن حضرت نیامد، روشن است که به جای بنی فلان نام بنی امیه بوده که به لحاظ احترام و عزیز بودن بنی امیه در نزد اینگونه مفسران و افرادی مانند طبری آنرا حذف کرده اند تا نکند به بنی تیم و عدی و بنی امیه جسارت شود، معلوم نیست چرا اینان نسبت به پیامبر اکرم و اهل بیت آن حضرت با بغض و کینه رفتار می کنند و با دشمنان آنان با رأفت و سانسور و کتمان حقایق برخورد می نمایند.(519)
در تفسیر عیاشی از امام محمد باقر آمده است درخت ملعون بنی امیه هستند...علامه امینی در جلد 8 الغدیراز ص 247 به بعد فصلی تحت عنوان بنی امیه در قرآن باز کرده و احادیثی از کتب اهل سنت جمع آورده و از جمله در المنثور سیوطی و... نقل کرده که عایشه به مروان بن حکم گفت :از رسول الله شنیدم به پدر و جد تو ابی عاص بن امیه می گفت: شمائید شجره ملعونه در قرآن. و اینکه در روایت بعضی از اهل تسنن از جمله صحیح بخاری و اسباب النزول واحدی، تفسیر ابن کثیر، و... مراد از رؤیا سیر شبانه پیامبر و شجره ملعونه درخت زقوم است درست نیست، زیرا درخت زقوم در قرآن لعنت نشده و اسراء پیامبر رویا نبوده، در بیداری واقع است.(520)
افزون بر این مطلب اگر قرار بود درخت زقوم که خوراک جهنمیان است لعنت شده باید جهنم که جایگاه آنان و دیگر مواد خوراکی که بدتر از زقوم است به مراتب بیشتر لعنت می شدند در حالی که چنین نیست.
طبرسی در جامع الجامع در ذیل آیه مذکور می گوید: آن درخت بنی امیه هستند که خداوند پیامبر را از غلبه آنان بر مقامش و کشتن ذریه آن حضرت خبر داد.(521)