فهرست کتاب


عوامل سقوط حکومتها در قرآن و نهج البلاغه

نصرت الله جمالی

ج: مشرکان:

و یعذب المنافقون و المنافقات و المشرکین و المشرکات...غضب الله علیهم و لعنهم...(514) و تا خداوند عذاب کند منافقان و مشرکان - از زن و مرد-...خداوند بر آنان غضب و از رحمت دور کرده است.

د: ظالمان:

الا لعن الله علی الظالمین (515) بدانید لعنت خدا بر ستمگران است.

ه: کتمان کنندگان حق:

ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی...اؤلئک یلعنهم الله (516) همانا کسانی کتمان می کنند آنچه را از نشانه های روشن و هدایت... نازل کردیم مورد لعن خداوند هستند. البته در آیات قبل از این در همین از کتمان کنندگان می باشند لذا به لحاظ نفس عمل می باشد که آیه را ذکر کردیم.