فهرست کتاب


به سوی آفریدگار

لطف اللَّه صافی گلُپایگانی‏

خواننده گرامی!

کتاب حاضر، پرسشهایی است پژوهشگرانه از شخصی حقجو و روشندل که عشق وعلاقه به بینش و آگاهی در مسایل اعتقادی ومعارف دینی، مشوّق او به طرح این سؤالات شده است.
اینک پاسخ پرسشها با مقدمه ای در اختیار شما قرار می گیرد، امید آنکه دلدادگان حقیقت و مشتاقان معرفت را «هدیه ای» و اهل تحقیق و مطالعه و بررسی را «تذکری» باشد و برای این جانب وسیله تقرب به خداوند متعال و کسب ثواب گردد.
«و ما تَوفیقی اِلّا بِاللَّه»

پیشگفتار

خداشناسی

ریشه معرفت و خدا شناسی در نهاد هرکس وجود دارد؛ زیرا ایمان به خدا از فطرت و سرشت انسان مایه می گیرد. هویّت هر پدیده ای در ارتباط با او و حیثیّت واقعی ذاتش متعلق به اوست و غیر از این، نام و نشان و هویتی ندارد.
اگر فطرت انسان محجوب نشود و آدمی خود را گم نکند و این حیثیت ذاتی و هویت واقعی خویش را فراموش ننماید، هرگز خدا را فراموش نمی کند. به عکس، هرچه بیشتر از جنبه ارتباط ذاتی، غافل شود و به جهات مجازی و عرضی خود، توجه نماید و خویشتن را مستقل، بی تعلق و بی ارتباط به خدای جهان ببیند و خود را صاحب و مالک خویش بشمارد، هم در خودشناسی گمراه می گردد و هم خداشناسی فطری اش در پرده واقع می شود.