فهرست کتاب


به سوی آفریدگار

لطف اللَّه صافی گلُپایگانی‏

به نام خدا

خواننده گرامی!

کتاب حاضر، پرسشهایی است پژوهشگرانه از شخصی حقجو و روشندل که عشق وعلاقه به بینش و آگاهی در مسایل اعتقادی ومعارف دینی، مشوّق او به طرح این سؤالات شده است.
اینک پاسخ پرسشها با مقدمه ای در اختیار شما قرار می گیرد، امید آنکه دلدادگان حقیقت و مشتاقان معرفت را «هدیه ای» و اهل تحقیق و مطالعه و بررسی را «تذکری» باشد و برای این جانب وسیله تقرب به خداوند متعال و کسب ثواب گردد.
«و ما تَوفیقی اِلّا بِاللَّه»

پیشگفتار