فهرست کتاب


ترجمه صحیفه سجادیه

, فیض‏ الاسلام‏

دعای ششم از دعاهای امام علیه السّلام است بهنگام بامداد و شب:

سپاس خدای را که بقدرت خود شب و روز را آفرید - و بتوانائی خویش بین شان فرق گذاشت (هر یک را از دیگری جدا ساخت، شب را تاریک و روز را روشن گردانید) - و برای هر یک از آن دو (نسبت باوقات و اماکن) پایان معیّن و مدّت معلوم قرار داد - برای بندگان در آنچه که آنها را بسبب آن روزی و با آن پرورششان میدهد هر یک از شب و روز را بهمان اندازه (کوتاهی و بلندی) که از جانب او تعیین گردیده جای یکدیگر میگمارد - و شب را برای ایشان آفرید تا از جنبشهای رنج آور و دشواریهای خسته کننده (روز) بیارامند، و آن را (برای بندگان چون) لباس و جامه گردانید تا در آن آرام گرفته بخوابند که آن بر ایشان
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 69
آسایش و توانائی است، و تا بسبب آن خوشی و خوشگذرانی یابند (در قرآن کریم «س 25 ی 47) فرماید:و هُوَ الَّذی جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ لِباسًا 25: 47یعنی و او است خدائیکه شب را برای شما لباس گردانید) - و روز را برای ایشان بینا کننده (روشن) آفرید تا در آن فضل و احسان او را بطلبند، و وسیله روزیش را بدست آورند، و برای رسیدن بسود کنونی از دنیاشان و یافتن (وسائل) سود آینده (سعادت همیشگی) در آخرتشان در زمین او گردش نمایند - بهمه این ها حال ایشان را اصلاح و سازگار مینماید، و اخبار آنان (اعمال و کردارشان که از خوبی و بدی آنها خبر میدهد) را می آزماید، و مینگرد که اینان در اوقات طاعت (واجب یا مستحب) و در جاهای واجبات و موارد احکامش چگونه اند (با آنان مانند کسی که دیگری را می آزماید رفتار مینمایدلِیَجْزِیَ الَّذینَ اساؤُا بِما عَمِلوا وَ یَجْزِیَ الَّذینَ احْسَنوا بِالحُسنی 53: 31(س 53 ی 31) یعنی) تا کسانیکه که با کردارشان بد کرده و آنانکه با رفتار شایسته نیکوئی نموده اند جزاء دهد -
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 70
بار خدایا پس برای تو است حمد و سپاس که صبح را برای ما (بروشنی روز) شکافتی (آشکار نمودی یا آنکه تاریکی صبح را شکافتی و آن را برای ما هویدا ساختی) و بوسیله آن ما را از روشنی روز بهره مند گردانیدی، و بجاهائیکه روزیها بدست می آید بینا فرمودی، و در آن از پیشامدهای بلاء و سختیها نگهداشتی - بصبح در آمدیم و همه چیزها از آسمان و زمینشان و آنچه در هر یک از آن دو پراکنده ساختی از آرام و جنبنده و ایستاده و رونده آن و آنچه در هواء بالا رفته و آنچه در زیر خاک پنهان است، بصبح در آمدند در حالیکه همه ملک (در اختیار) تو هستیم - بصبح در آمدیم در پنجه (قدرت) تو که پادشاهی و توانائیت ما را فرا میگیرد، و اراده و خواست تو ما را گرد می آورد، و از روی امر و فرمان تو است که در کارها دست میبریم، و در تدبیر تو (آنچه بر وفق مصلحت قرار داده ای) رفت و آمد مینمائیم - از هر سودی جز آنچه فرمان تو بر آن رفته (آن را آفریده ای) و از هر نیکی جز آنچه بخشیده ای برای ما نیست -
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 71
و این روز (روز) نو آمده و تازه ای است (از این جمله پیدا است که این دعاء را باید بهنگام صبح خواند، و بیان نشدن لفظ مساء در عنوان بعضی از صحیفه ها این سخن را تأیید مینماید، و با بیان شدن آن در بیشتر از نسخه ها هم منافات ندارد، زیرا مساء پایان روز است چنانکه صباح آغاز آنست، و بنا بر این آنچه گفته اند: سزاوار است هر گاه این دعاء بهنگام شب خوانده شود بجای اصبحنا در جمله نهم و دهم امسینا بگویند، لازم نیست اگر چه طریق احتیاط گفتن هر دو قسم است) و آن بر ما گواه آماده ای است، اگر نیکی کنیم با سپاسگزاری ما را بدرود مینماید و اگر بدی کنیم با نکوهش از ما جدا خواهد شد (گفته اند: گفتار و گواهی دادن روز بزبان حال است و آنچه در آن واقع میشود در علم خدای تعالی بمنزله شهادت و گواهی است، پس سزاوار است مؤمن گفتار آن را بگوش دل بشنود و بمقتضای آن عمل نماید، و گفته اند: آن از باب تجسّم ایّام و اعمال در روز قیامت است و حقّ هم همین است چنانکه روایات بر آن گویا است، و از آن جمله روایتی است که سیّد علیخان «رحمه اللّه» در شرح صحیفه خود از کتاب کافی نقل نموده: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: روزی نیست که بر پسر آدم بیاید جز آنکه باو میگوید: ای پسر آدم من روز نو آمده هستم و بر تو گواهم پس در من نیکو بگو و نیک انجام ده که روز قیامت برای تو گواهی دهم و پس از این هرگز مرا نخواهی دید، بنا بر این اگر کسی روزی کار بدی انجام داد و پس از آن پشیمان شد نباید بگوید: فلان روز روز بدی بود، چون روز بد نکرده است، و از این رو است که از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله «چنانکه سیّد نعمت الله جزائری رحمه اللّه در کتاب نور الأنوار فرموده» روایت شده: لا تسبّوا الدّهر فانّ الدّهر هو اللّه «روزگار را دشنام ندهید که روزگار خدا است یعنی آن را خدا آفریده است» و اینکه از پیغمبر یا ائمّه معصومین علیهم السّلام رسیده که از بعضی روزها دوری گزینید که آن روز نحس و بد اختر است دلالت دارد بر اینکه دنبال فلان کار نروید که انجام آن نیک نیست) -
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 72
بار خدایا بر محمّد و آل او درود فرست، و نیکی همراه بودن با این روز را روزی ما گردان، و ما را از بدی مفارقت و جدا شدن از آن بر اثر نافرمانی یا بجا آوردن گناه کوچک یا بزرگ نگهدار (وصف نمودن امام علیه السّلام گناه را بکوچک و بزرگ وصف اضافی است مانند بوسیدن زنی که حرام است بوسیدن او که گناه کوچک است نسبت بزنای با او بزرگ است نسبت بنگاه کردن باو، و همچنین است گناهانی که در اخبار بنام کبائر تعیین شده مانند شرک بخدا و بناحق دیگری را کشتن و خوردن ربا و مال یتیم، و گر نه گناه کوچک و بزرگ نیست، بلکه همه گناهان بزرگ است و کوچکی بعضی از آنها نسبت بدیگری است که عقاب و کیفر آن بیشتر است، از حضرت صادق علیه السّلام روایت شده فرمود: الکبائر، الّتی اوجب اللّه عز و جلّ النّار علیها یعنی گناهان بزرگ آنست که خدای عزّ و جلّ در برابر آنها آتش را واجب گردانیده) - و در این روز برای ما نیکیها را بیافزا، و از بدیها تهی مان ساز، و دو طرف (اوّل تا آخر) آن را برای ما از ستایش و سپاس و پاداش و اندوخته (برای آخرت) و بخشش و نیکی پر گردان - بار خدایا زحمت و رنج ما را بر نویسندگان گرامی (فرشتگانی که اعمال را مینویسند) آسان گردان، و نامه های (اعمال) ما را از حسنات و نیکیهای ما پر ساز، و ما را نزد آنان ببدی کردارهای خود رسوا مکن (در قرآن کریم «س 81 ی 10) فرماید:وَ اذَ الصُّحُفُ نُشِرَتْ 81: 10یعنی و هنگامیکه نامه های «اعمال که فرشتگان نوشته اند»
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 73
گشوده شود، عبد اللّه ابن موسی ابن جعفر علیه السّلام گفته: از پدرم پرسیدم آیا هرگاه بنده اراده کند که گناه یا کار نیکی بجا آورد دو فرشته «که بر اعمال او گماشته شده اند» علم ب آن دارند؟ فرمود: آیا بوی پلیدی و بوی پاکیزه یکسان است؟ گفتم نه فرمود: بنده هر گاه اراده نیکو نماید نفس او با بوی پاکیزه بیرون شود، پس فرشته سمت راست بفرشته سمت چپ میگوید: درنگ کن که اراده نیکو نموده، و چون آن را بجا آورد زبانش قلم و آب دهانش سیاهی «مرکّب» گردد و آن فرشته آن حسنه را برای او مینویسد، و هر گاه اراده گناه کند نفس او با بوی پلید بیرون آید، پس فرشته سمت چپ بفرشته سمت راست میگوید: درنگ کن که اراده بدی نموده، و چون آن را بجا آورد زبانش قلم و آب دهانش سیاهی شود و آن فرشته آن را برای او ثبت نماید) - بار خدایا در هر ساعتی از ساعتهای این روز بهره ای از بندگانت و بهره ای از سپاسگزاریت، و گواه راستی از فرشتگانت برای ما قرار ده (توفیق حسنات بما عطا فرما تا فرشته برای ما گواهی دهد، و عرب هر گاه چیزی را بستاند آن را بصدق و راستی اضافه مینماید) - بار خدایا بر محمّد و آل او درود فرست، و ما را از (دامهای شیطان و از هر پیشامدی در) پیش رو و پشت سر و از اطراف راست و چپ و از همه جوانبمان نگهداری کن، نگهداری که از نافرمانی تو نگهدارنده و بطاعت و بندگی تو راهنما و برای دوستی بتو بکار برده شود - بار خدایا بر محمّد و آل او درود فرست، و ما را در این روز
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 74
و این شب و همه روزهامان توفیق عطا فرما برای انجام نیکی و دوری از بدی و سپاسگزاری از نعمتها و پیروی از سنّتها (واجبات و مستحبّات) و ترک بدعتها (احداث چیزهائی در دین که از دین نیست) و امر بمعروف (واداشتن بپسندیده: واجب و مستحب) و نهی از منکر (بازداشتن از زشتیها: حرام و مکروه) و حفظ و نگهداری (اصول و فروع) اسلام، و نکوهش باطل و نادرستی و خوار نمودن آن، و یاری حق و گرامی گردانیدن آن، و راهنمائی گمراه، و کمک ناتوان، و رسیدن بفریاد ستم رسیده - بار خدایا بر محمّد و آل او درود فرست، و این روز را مبارکترین روزی گردان که ما ب آن برخورده ایم، و برترین همراهی که ما با آن همراه شده ایم، و بهترین وقتی که (باگفتار و کردار نیک) در آن بسر برده ایم - و ما را خوشنودترین کسان از گروه آفریدگانت که شب و روز بر آنها گذشته قرار داده، سپاسگزارنده ترین ایشان بنعمتهائی که عطا کرده ای، و پایدارترین آنها باحکامی که (بوسیله پیغمبرانت) بیان فرمودی، و جلوگیرترین آنان از نهیی که از آن ترسانیدی (برای آن کیفر قرار دادی) - بار خدایا تو را گواه میگیرم و تو بس هستی برای گواهی، و گواه میگیرم آسمان و زمینت و کسانی از فرشتگان و سائر آفریدگانت را که در آن دو جا داده ای در این روز و این ساعت
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 75
و این شب و در این جایگاه خود باینکه گواهی میدهم تو خدائی میباشی که جز تو خدائی نیست، توئی بپا دارنده عدالت و برابر دارنده در حکم و مهربان ببندگان و دارنده هر ملک و پادشاهی، و رحم کننده ب آفریده شدگانت - و گواهی میدهم که محمّد بنده و فرستاده و برگزیده از آفریدگان تو است، او را برساندن پیغام خود (ببندگان) واداشتی پس آن را (بمردم) رساند، و بپند دادن بامّتش امر فرمودی پس آنها را پند داد - بار خدایا بر محمّد و آل او درود فرست بیش از آنچه بر کسی از آفریدگانت درود فرستاده ای، و از جانب ما باو عطا کن بهترین چیزی که برکسی از بندگانت عطا کرده ای، و باو پاداش ده برترین و گرامی ترین پاداشی که بهر یک از پیغمبرانت از جانب امّتش باو داده ای - زیرا توئی بسیار بخشنده نعمت بزرگ، و آمرزنده برای (گناه) بزرگ و تو از هر مهربان مهربانتری، پس بر محمّد و آل او که (از هر عیب و نقصی) پاک و پاکیزه و نیکان و گرامی ترین (خلق) اند درود فرست.
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 76

دعای هفتم از دعاهای امام علیه السّلام است هر گاه کار دشوار دل آزاری باو رو می آورد

یا پیشامد سختی رخ میداد و بهنگام غم و اندوه (حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرموده: هر گاه ترس و بیم «از بلاء» سخت شد پس پناهگاه بسوی خدا رفتن است، حضرت موسی ابن جعفر علیه السّلام فرموده: بلاء و آفتی نیست که به بنده مؤمن رو آورد و خدای عزّ و جل دعاء «درخواست رفع آن» را باو توفیق دهد جز آنکه آن بلاء بزودی از بین برود، و بلائی نیست که به بنده مؤمن رو آورد و از دعاء خودداری نماید جز آنکه آن بلاء بطول انجامد، پس هرگاه بلاء رو آورد «برای رفع آن» بر شما باد دعاء و تضرّع و زاری بدرگاه خدای عزّ و جلّ، حضرت صادق علیه السّلام فرمود: آیا درازی و کوتاهی بلاء را میشناسید؟ «شنوندگان گفتند» گفتیم: نه، فرمود:
اگر هنگام بلاء یکی از شما موفّق بدعاء شد بدانید «مدّت» بلاء کوتاه است، حضرت موسی ابن جعفر علیه السّلام فرمود: دعاء و درخواست و بدرگاه خدا رو آوردن بلاء را باز میگرداند، و آن بلاء مقدّر شده و لازم گردیده و نمانده جز امضاء و گذراندن آن، پس اگر خدای عزّ و جلّ خوانده شود و از او بر طرف شدن آن بلاء درخواست گردد خدا آن را بر طرف مینماید، حضرت صادق علیه السّلام فرموده: هرگاه پیشامدی یا سختی یا اندوهی بمردی رو آورد باید دو زانو و دو آرنج خود را برهنه نموده و بزمین بچسباند و سینه اش را هم بزمین نهد و بسجده رود پس از آن حاجت و خواسته خویش را «از خدای تعالی» بطلبد، و حضرت سیّد العابدین و امام السّاجدین صلوات اللّه و سلامه علیه در اینجا از خدای تعالی بر طرف شدن بلاء و گرفتاری و غم و اندوه را باین گونه درخواست مینماید): -
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 77
ای آنکه گره های ناگواریها بوسیله او باز میگردد، وای آنکه تندی سختیها باو شکسته میشود، و ای آنکه رهائی یافتن از گرفتاریها و رفتن بسوی آسایش فراخی، از او در خواست میگردد - کارهای دشوار بقدرت و توانائی تو آسان شده، و بلطف و توفیق (از جانب) تو اسباب (هر کاری) سبب گردیده، و مقدّر شده بر اثر قدرت تو جاری و بر قرار گشته، و اشیاء بر وفق اراده و خواست تو بکار رفته اند - پس آن اشیاء باراده تو بی گفتنت فرمان بردار، و بخواست تو بی نهی و باز داشتنت باز داشته اند (در قرآن کریم «س 16 ی 40) فرماید:انَّما قَولُنا لِشَیْ ءٍ اذا ارَدْناهُ انْ نَقولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ 16: 40یعنی جز این نیست که گفتار ما بچیزی هنگامیکه اراده نمائیم باینکه ب آن بگوئیم موجود باش «بی گفتن و بی درنگ» موجود میشود) - توئی که برای (آسان کردن) دشواریها خوانده میشود، و تو در سختیها پناهگاهی، از آنها دور نمیشود جز آن سختی که تو دور نمائی، و از آنها بر طرف نمیگردد جز آن را که تو برطرف کنی - و ای پروردگار بر من فرود آمده چیزی (بلاء و گرفتاری) که سنگینی آن مرا دشوار است، و بمن رسیده چیزی که زیر بار رفتن آن مرا وامانده کرده -
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 78
و تو بقدرت خود آن را بر من رسانیده ای، و بسلطنت و توانائیت آن را بمن متوجّه گردانیده ای - پس برای آنچه بمن رسانده ای برگرداننده و برای آنچه متوجّه ساخته ای دفع کننده و برای آنچه بسته ای گشاینده و برای آنچه گشوده ای بستنده و برای آنچه دشوار کرده ای آسان کننده و برای آنکه خوار کرده ای یاری دهنده ای نمیباشد (در قرآن کریم «س 10 ی 107) می فرماید:وَ انْ یَمْسَسْکَ اللَّهُ بِضُر فَلا کاشِفَ لَهُ الا هُوَ وَ انْ یُردْکَ بخَیْرٍ فَلا رادَّ لِفَضْلِه 10: 107یعنی و اگر خدا ضرر و زیانی بتو رساند جز او کسی نتواند آن را دفع کند، و اگر خیر و نیکی برای تو خواهد فضل و احسان او را جلوگیری نیست. و (3 3 ی 160) فرماید:انْ یَنْصُرْکُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَکُمْ وَ انْ یَخْذُلْکُمْ فَمَنْ ذَا الَّذی یَنْصُرُکُمْ منْ بَعْدِه 3: 160یعنی اگر شما را خدا یاری کند کسی بر شما غلبه و تسلط نیابد، و اگر خوارتان گرداند کیست که بعد از او «بتواند» شما را یاری کند؟) - پس بر محمّد و آل او درود فرست، و ای پروردگار در آسایش را بفضل خود بروی من باز کن، و تسلّط غم و اندوه را بقوّت و توانائی خود شکست ده (از بین ببر) و بمن در آنچه شکوه دارم حسن نظر داشته باش و در آنچه در خواست نمودم شیرینی بخشش (خود) را بمن بچشان، و از جانب خویش رحمت و گشایش
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 79
بیرنج بمن ببخش، و از نزد خود بزودی رهائی یافتن (از گرفتاریها) را برای من قرار ده - و مرا بسبب غم و اندوه از رعایت و حفظ واجبات و بکار بستن سنّت خود (مستحبات) باز مدار - پس ای پروردگار ب آنچه بمن رسیده طاقت ندارم، و ب آنچه بمن رو آورده پر از غم و اندوه گشته ام، و تو بر دفع غم و اندوهی که ب آن گرفتار و بر دفع آنچه در آن افتاده ام توانائی، پس آن گرفتاری را از من دور کن اگر چه از جانب تو شایسته آن نباشم ای صاحب عرش و تخت بزرگ (اشاره باینکه همه اشیاء تحت قدرت او است، زیرا او صاحب عرش عظیم است که آن بهر چیز احاطه دارد). -
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 80

دعای هشتم از دعاهای امام علیه السّلام است در پناه بردن (بخدای تعالی) از سختیها و بدی اخلاق و کردارهای نکوهیده:

بار خدایا بتو پناه میبرم از حرص و آز (بر دنیا، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: بی نیازترین مردم کسی است که گرفتار حرص نباشد، و حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام فرمود: مثل حریص و آزمند «بدنیا» مثل کرم ابریشم است که هر چند پیچیدن ابریشم را بر خود فزونی دهد بیرون شدنش را دور «دشوار» سازد تا آنکه با اندوه بمیرد) و تندی غضب و خشم (رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هر که خشم خود را فرو نشاند خدا او را از عذاب و کیفر خود باز دارد) و تسلّط حسد و رشک (بر دیگران که آن آرزوی زوال نعمت است از دیگری برای خود، و چنین آرزویی چه اظهار شود چه نشود حرام است بر خلاف غبطه چون غبطه آنست که آرزو دارد مانند نعمت دیگری برایش باشد بی آنکه زوال نعمت را از او بخواهد، حضرت صادق علیه السّلام فرمود: حسد ایمان را میخورد چنانکه آتش هیزم را میخورد) و سستی صبر و شکیبائی (در کار دنیا و آخرت، حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام فرمود: پدرم علیّ ابن الحسین علیه السّلام هنگام وفات مرا بسینه گرفت و فرمود: پسرم تو را وصیّت و سفارش میکنم ب آنچه پدرم هنگام وفاتش مرا ب آن وصیّت کرد ب آنچه پدرش باو وصیّت کرده: یا بنیّ اصبر علی الحقّ و ان کان مرّا یعنی ای پسرم
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 81
بر آنچه حقّ و درست است شکیبا باش هر چند آن حقّ «در نظر تو» تلخ باشد» و کمی قناعت و خرسند نبودن بکمی قسمت و بهره خود (حضرت صادق علیه السّلام فرمود: در توراة نوشته شده: پسر آدم باش همچنانکه میخواهی، همانطور که میکنی جزا داده میشوی، کسیکه بکمی رزق از جانب خدا راضی و خوشنود باشد خدا کمی عمل را از او میپذیرد، و کسیکه بکمی از حلال راضی شود قوت و خوراکش آسان و کسب و پیشه اش پاکیزه و از حدّ و مرز معصیت بیرون گردد) و سوء خلق و بد خوئی (حضرت صادق علیه السّلام فرمود: بد خلق خود را بمشقّت و سختی میاندازد، و از آن حضرت پرسیدند: خلق نیکو چیست؟ فرمود: خود را هموار نما و سخنت را پاکیزه و برادرت را بخوشروئی ملاقات کن) و افراط (تجاوز از حدّ) خواهش نفس، و غلبه حمیّت (نکوهش شده که آن را عصبیّت و طرفداری از نا حقّ گویند، و آن از لوازم خشم و سرفرازی و خود خواهی است، از حضرت علیّ ابن الحسین علیه السّلام عصبیّت را پرسیدند، فرمود: عصبیّتی که دارنده آن گناهکار بشمار میرود آنست که شخص می بیند بدهای قوم خود را بهتر از نیکان قوم دیگران. و امّا حمیّت پسندیده شده را غیرت «مردانگی» می نامند، و آن در حفظ دین و مذهب حقّ یا در مال یا در اهل و ناموس یا در وطن و شهر بکار میرود که از مکارم اخلاق و محاسن اعمال است) - و از پیروی هوس (امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: ترسناکترین چیزیکه بر شما میترسم دو چیز است: پیروی از هوای، و آرزوی دراز، امّا پیروی از هوی شخص را از حقّ باز میدارد، و امّا آرزوی دراز آخرت را از یاد میبرد) و مخالفت هدایت و رستگاری (آنچه را که خدا و رسول و ائمّه اطهار علیهم السّلام فرموده اند) و خواب غفلت (که خدای تعالی رسول خود صلّی اللّه علیه و آله را
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 82
از آن نهی نموده و فرموده «س 7 ی 205):وَ لا تَکُنْ مِنَ الْغافِلینَ 7: 205یعنی و از کسانی که بی خبرند مباش) و اقدام بر تکلّف و کار با مشقّت (که انسان را برنج آورده و خسته و بیزار نماید خواه در کار دین و خواه در کار دنیا) و اختیار باطل بر حقّ، و مداومت بر گناه، و کوچک شمردن معصیت و نا فرمانی، و بزرگ داشتن طاعت و بندگی - و از بخود نازیدن ثروتمندان، و خوار شمردن فقراء و نیازمندان (پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هر که مسلمان فقیری را برای بی چیزی کوچک شمرده و سبک گرداند حقّ خدا را سبک گردانیده پس در خشم خدای عزّ و جلّ است تا اینکه او را راضی نماید) و بد رفتاری با زیر دستان (زن، فرزند، شاگرد، خدمتگزار و پیروان) و شکر بجا نیاوردن از کسیکه بما نیکوئی کرده (حضرت علیّ ابن الحسین علیه السّلام فرمود: اشکرکم للّه اشکرکم للنّاس یعنی سپاسگزارنده ترین شما خدا را سپاسگزارنده ترین شما است مردم را) - و از اینکه ستمگری را کمک کنیم (که حرام است هر چند در کار مباح و روا باشد مانند جامه دوختن یا مسجد ساختن برای او، در قرآن کریم «س 11 ی 113) فرماید:وَ لا تَرْکَنُوا الَی الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ اوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُون 11: 113یعنی بسوی ستمگران نروید و آنان را دوست نداشته باشید که شما را آتش خواهد گرفت و «آن هنگام» جز خدا برای شما دوستانی نیست پس یاری نخواهید شد) یا آنکه ستم رسیده ای را خوار گردانیم (حضرت صادق علیه السّلام فرمود: مؤمنی نیست که برادرش را خوار کند و بر یاری او توانا باشد جز آنکه خدا او را در دنیا و آخرت خوار گرداند) و آنچه حقّ ما نیست بطلبیم، و در علم (اصول و فروع دین) از روی نادانی سخنی بگوئیم (در قرآن کریم «س 17 ی 36) فرماید:وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ، انَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ اولئکَ کانَ عَنْهُ مَسْئوُلا 17: 36یعنی دنبال آنچه
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 83
ب آن علم نداری مرو «تا نشنوی مگو شنیدم، تا نبینی مگو دیدم، تا ندانی مگو دانستم» که گوش و چشم و دل همه پرسیده میشوند «از گوش میپرسند چه شنیدی و برای چه شنیدی؟ از چشم چه دیدی و برای چه دیدی؟ از دل چه دانستی و برای چه دانستی؟» مفضّل ابن یزید گفت: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: تو را از دو خصلت باز میدارم که در آن دو مردان تباه شدند: یکی آنکه خدا را از روی نادرستی بپرستی، و دیگر اینکه از روی نادانی برای مردم فتوی داده حکمی بیان نمائی، و حضرت باقر علیه السّلام فرمود: هر که ندانسته و بی رستگاری بین مردم فتوی دهد ملائکه رحمت و فرشتگان عذاب او را لعن نمایند و گناه عمل کننده بفتوای او بر او است، و زرارة ابن اعین گفت: از حضرت باقر علیه السّلام پرسیدم: حقّ خدا بر بندگان چیست؟ فرمود: اینکه بگویند آنچه میدانند و باز ایستند از آنچه نمیدانند) - و پناه میبریم بتو از غشّ (خیانت و نمایاندن خلاف آنچه در درون است) یا کسی را قصد کنیم (رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هر که بخوابد و در دل او برای برادر مؤمنش غشّ باشد در خشم خدا خوابیده و تا بصبح چنین باشد، و اگر با این حال بمیرد بر غیر دین اسلام مرده، و هم آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله فرمود: من غشّ مسلما فی بیع او شراء فلیس منّا یعنی هر که با مسلمانی در فروش و خرید غشّ نماید از ما نخواهد بود) و در کردارهامان خود پسند باشیم (حضرت صادق علیه السّلام فرمود:
خدا میدانست که گناه برای مؤمن بهتر از عجب است، و اگر چنین نبود هیچگاه او را بگناه آزمایش نمی نمود) و آرزوهامان را دراز گردانیم - و پناه میبریم بتو از بدی راز نهفته در دل (حضرت صادق علیه السّلام فرمود: بنده ای نیست که خیر و نیکی را پنهان کند پس روزها میگذرد تا اینکه خدا برای او خیری آشکار سازد، و بنده ای نیست که بدی پوشیده نماید پس روزها میگذرد تا اینکه خدا برای او شرّی هویدا گرداند)
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 84
و از کوچک شمردن گناه خرد (گناهی که در دین برای آن حدّ و مجازات واجب نگردیده، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به ابی ذر فرمود: بکوچکی گناه نگاه مکن، بکسیکه او را معصیت و نافرمانی میکنی نگاه کن) و از اینکه شیطان بر ما دست یابد، یا روزگار ما را بدبخت گرداند، یا پادشاه بر ما ستم نماید - و پناه میبریم بتو از اقدام بر اسراف (صرف مال بیش از آنکه شرع و عقل جائز داند، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هر که در زندگی میانه رو باشد خدا روزی باو میرساند و هر که زیاده روی کند خدا او را از روزی نومید گرداند، و حضرت صادق علیه السّلام فرمود: میانه روی چیزی است که خدا آن را دوست دارد، و زیاده روی چیزی است که خدا آن را دشمن دارد اگر چه هسته خرما را دور اندازی، زیرا آن برای چیزی بکار آید و اگر چه نمیخورده آبی باشد که آشامیده ای، و نا گفته نماند: اسراف تنها در مال و دارائی نیست، بلکه قرار دادن هر چیز است در غیر جای خود، چنانکه خدای تعالی قوم لوط را برای کار بیجا باسراف وصف نموده «س 7 ی 81):بَلْ انْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ 7: 81یعنی شما گروهی اسراف کننده اید) و از نیافتن روزی باندازه نیازمندی (که انسان را از درخواست از مردم باز داشته بی نیاز گرداند، حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: برای خلق خدای تعالی پاداشها و کیفرهای فقر هست، و از جمله نشانه فقر هر گاه پاداش باشد آنست که دارای خلق نیکو باشد، و پروردگارش را اطاعت نماید، و از حال خود شکوه نکند، و خدای تعالی را سپاس گزارد، و از جمله نشانه فقر هر گاه کیفر باشد آنست که بد خلق باشد، و پروردگارش را نافرمانی کند، و شکوه بسیار نماید، و از مقدّر شده بخشم آید) - و پناه میبریم بتو از شماتت و شاد شدن دشمنان (از گرفتاری که بما رخ میدهد، از حضرت ایّوب علیه السّلام پرسیدند: از آنچه بر تو گذشت کدام سختتر بود؟ فرمود: شماتت دشمنان، حضرت صادق علیه السّلام
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 85
فرمود: هر که برادر خود «مؤمنی» را بمصیبت و اندوهی که باو رخ داده شماتت کند از دنیا نمیرود تا اینکه گرفتار شود) و از نیازمندی بمانندان خود (در نسب و حسب یعنی در نژاد و بزرگی، یا افراد مردم) و از زندگی در سختی، و از مردن بی ساز و سامان (تقوی و عمل صالح که توشه سفر مرگ است) - و پناه میبریم بتو از بزرگترین تأسّف و افسوس (در آخرت برای نداشتن اعمال صالحه در دنیا) و بزرگترین مصیبت و اندوه (در دین، از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام پرسیدند: سختترین مصیبتها کدام است؟ فرمود:
مصیبت در دین) و بدترین بد بختی (دخول در آتش) و از بدی بازگشت (بدوزخ) و نومیدی از پاداش (بهشت) و رسیدن کیفر (در قیامت) - بار خدایا بر محمّد و آل او درود فرست، و مرا و همه مردان و زنان با ایمان را برحمتت (که هر چیز را فرا گرفته) از آنچه گفته شد پناه ده ای مهربانترین مهربانان (حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام فرمود: بخدا قسم بنده مؤمن در حاجت خود برای خدای عزّ و جلّ اصرار نمیکند جز آنکه خدا حاجتش را روا میسازد، و حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: خدای عزّ و جلّ اصرار در درخواست بعضی از مردم را بر بعضی نمی پسندد و آن را برای خود دوست دارد، خدای عزّ و جلّ، دوست دارد که از او سؤال کنند و آنچه نزد او است بخواهند). -
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 86