فهرست کتاب


داستانهای شگفت

آیت الله دستغیب

معجزات ائمه(ع)در عصر حاضر

اعتقاد بیشتر و تمسک به ائمه هدی

از جمله خصوصیات این کتاب این است که بیشتر داستانهای آن مربوط به معجزه ای از معجزات اهلبیت عصمت و طهارت است که در زمان حاضر واقع شده و خواننده اعتمادش به این خانواده زیادتر و عقیده اش به ایشان محکمتر می گردد و در نتیجه فریب تبلیغات سوء شیادها را نمی خورد و از صراط مستقیم و مذهب حق، منحرف نمی گردد.
به علاوه، به ذیل عنایت آنان بیشتر متمسک شده، بهره های وافی باقی می برد؛ چون می بیند که ایشان مجاری قدرت حق هستند و حاجات خلق را چگونه می دهند و همچنین محبت ایشان که اساس دین است، در دلهای خوانندگان زیادتر می گردد.

جلوگیری از یأس

از جمله منافع این کتاب آن است که شخص هراندازه پست و از سعادت خود مأیوس باشد یا در مصیبتها و شداید فوق العاده ای واقع شده باشد با مطالعه سرگذشت این افراد حالش دگرگون می شود و امیدش به خدایش زیادتر می گردد و مشتاق لقای رحمت الهی می شود دست و پایی زده برای سفر هولناکی که در پیش دارد توشه ای تهیه می کند و گذشته هایش را جبران می کند و ناملایمات مادی، او را از پا در نمی آورد.
در خاتمه امیدوار است این کتاب مورد استفاده عموم واقع شده خوانندگان عزیز بهره کافی از آن ببرند و توفیقی عنایت شود تا چاپ جلدهای بعدی در دسترس همگان قرار گیرد.
...شیراز - به تاریخ 18 ماه مبارک رمضان، مطابق 18.9.47
سید محمد هاشم دستغیب