فهرست کتاب


داستانهای شگفت

آیت الله دستغیب

ایمان به غیب

موضوع دیگری که قابل دقت بیشتری است، این است که اساس دین مقدس اسلام بر عقیده به مبدأ و معاد و سایر اموری است که از حواس بشری برکنار و به اصطلاح، «غیب» است، هرچه امور ماورای حس را شخص بیشتر باور داشته باشد، ایمانش قویتر و به مقام قرب پروردگار، نزدیکتر است.
یکی از بهترین راههایی که ایمان به غیب را طبعا زیاد می کند خوابهای درستی است که به واسطه اتصال نفس انسانی به عالم ماورای حس امور پنهانی را درک می نماید و شاهد صدقی هم در خارج دارد که خیال محض نبوده بلکه آنچه را در خواب دیده مربوط به عالم غیب است.
کسانی که رؤیای صادقه دارند، ایمان بیشتری به غیب پیدا می کنند و کسانی که می شنوند و باور می دارند، ایمان به غیبشان زیادتر می شود.
از این نظر که این کتاب مشتمل بر رؤیاهای صادقه و شواهد صدق خارجی آن است نیز در خور توجه و قابل استفاده است که خوانندگان با خواندن رؤیاهای درستی که مربوط به زمان حاضر است و در هیچ کتابی نیست و کسانی که خواب دیده اند از خوبان دوره حاضر و بحمد الله بیشترشان در قید حیاتند و آنهائی که از نزدیک با ایشان مربوطند می دانند که اهل کلک و دروغ نیستند.
بنابراین، خواننده بهتر می فهمد که به راستی عالم دیگری فوق عالم ماده و طبیعت است تا برسد به اعتقاد به معاد و غیره. لذا این کتاب از نظر تقویت عقاید اسلامی و ایمان به عالم غیب و ماورای ماده، فوق العاده مفید است.

معجزات ائمه(ع)در عصر حاضر

اعتقاد بیشتر و تمسک به ائمه هدی

از جمله خصوصیات این کتاب این است که بیشتر داستانهای آن مربوط به معجزه ای از معجزات اهلبیت عصمت و طهارت است که در زمان حاضر واقع شده و خواننده اعتمادش به این خانواده زیادتر و عقیده اش به ایشان محکمتر می گردد و در نتیجه فریب تبلیغات سوء شیادها را نمی خورد و از صراط مستقیم و مذهب حق، منحرف نمی گردد.
به علاوه، به ذیل عنایت آنان بیشتر متمسک شده، بهره های وافی باقی می برد؛ چون می بیند که ایشان مجاری قدرت حق هستند و حاجات خلق را چگونه می دهند و همچنین محبت ایشان که اساس دین است، در دلهای خوانندگان زیادتر می گردد.