فهرست کتاب


دیوان شمس تبریزی «غزلیات»

مولانا جلال الدین محمد بلخی‏

3240 بشنو ز نی سماعی به زبان بی زبانی Aشده بی حروف گویا به لسان ارمغانی

بگشا تو شمع جان را چه گشاده ای زنان راAکه حدیث سر شنیدن تو به گوش دل توانی
ز نی است مستی ما نه ز می بزن زمانی Aکه حریف خوش نفس به ز شراب ارغوانی
نفسی زنی روان شد مدد حیات جان شدAاثری نمود آن به از آب زندگانی
ز سماع نی کسی را خبری بود که یابدAنظری ز مهربانان اثری به مهربانی
بگذار نیشکر را که به ذوق می نمایی Aنی بینوای شکر به نوا شکرفشانی
چو شدند گرم بازان بنشین که آتش از نی Aنه چنان گرفت در ما که نشاندنش توانی
به سماع چون در آیی ز خیال خویش بگذرAنفسی مگر نظر را به جمال او رسانی
دگر آن نظر میسر نشود تو را همان بس Aکه کنند التفاتت به جواب لن ترانی
هله شمس دین دو عالم به طفیل ذاتت آمدAتویی آفتاب دولت تویی خسرو معانی

3241 تو ندیم عقل کل شو که شریف از آن لقایی Aخبری فرست ما را که خلیفه خدایی

چو خلیفه نور پاک ست نه چو شکری هلاک ست Aتو در آ و خوش اثر کن که ولی مرشدایی
چو خدا کریم و قادر چه کند ز خاک ظاهرAتو نخوانی و ندانی تو هنوز در هوایی
منم و سری و طاسی به فقیری و پلاسی Aچو نبی فقیر آمد همه انبیا نیایی
منشین به صدر مردان که ضلال و بس جهولی Aچو حکیم در ملاج آی تو شکسته دل چرایی
سفری فتاد ما را به ولایت معانی Aکه خرد متاع ما را که تو مرد باصفایی
جگرم خراب یلدی که قچن کلر نگارم Aهمه شب همه خروشم که به حق ز در در آیی
دل عاشقان نه خاک ست که وثاق ذات پاک ست Aتو برو قلوب دریاب که ز نور مصطفایی

3242 تویی اندرین ضمیرش که فزونتر از جهانی Aتو چو نکته جهانی ز چه نکته می جهانی

تو کدام و من کدامم تو چه نام و من چه نامم Aتو چه دانه من چه دامم که نه اینی و نه آنی
تو قلم به دست داری و جهان چو نقش پیشت Aصفتیش می نگاری صفتیش می ستانی
چو قلم ز دست بنهی بدهیش بی قلم توAصفتی که نور گیرد ز خطاب لن ترانی
تن اگر چه در دوادو اثر نشان جان است Aبنماید از لطافت رخ جان بدین نشانی
سخن و زبان اگر چه که نشان و فیض حق است Aبه چه ماند این زبانه به فسانه زبانی
گل و خار و باغ اگر چه اثری است ز آسمان هاAبه چه ماند این حشیشی به جمال آسمانی
وگر آسمان و اختر دهدت نشان جانان Aبه چه ماند این دو فانی به جلالت معانی
بفروز آتشی را که در او نشان بسوزدAبه نشان رسی تو آن دم که تو بی نشان بمانی
مجر الحبیب روحی و هما بلامکان Aحجبا عن المدارک لنهایه التدانی
و هوائه ربیع نضرت به جنان Aو جنانه محیط و جنانه جنانی
بفروز شمع جان را ز جمال شمس تبریزAکه دلت شود مصفا ز کدورت نهانی