فهرست کتاب


عاقبت بخیران عالم جلد دوم

علی محمد عبداللهی

مقدمه

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

اسلام دین کامل

نگاهی به تعالیم اسلامی نشان می دهد که این مکتب آسمانی برای هر یک از امور زندگی انسان، حتی جزئی ترین آن، دستورالعمل های بسیار دقیق دارد، تا آنجا که هیچ امری از امور زندگی انسان از دایره تعالیم آسمانی بیرون نمی ماند و برای کوچکترین مسائل فکری، عقیدتی، عملی، فردی، اجتماعی، مادی، معنوی و غیره دستورالعملهای وسیع و دقیقی ارائه می شود. این امر نشان دهنده توجه شارع به آثار و تبعات هر یک از اعمال و افکار و حتی خطورات قلبی انسان است، به طوری که در نظام تربیتی همه جانبه خود، همه آنها را به طرز بسیار دقیقی تحت کنترل و مراقبت درآورده و از کوچکترین اثرات سوء آنها (در قالب محرمات و مکروهات) جلوگیری، و کوچکترین آثار مثبت آنها را (در قالب واجبات و مستحبات) جلب و تقویت می نماید.
تدوین چنین برنامه همه جانبه، که راه و رسم زندگی انسان را در تمامی زمینه ها در بر می گیرد، و همه عوامل مؤثر در تربیت انسان را تحت کنترل و مراقبت در می آورد. به گواهی عقل و تجربه جز در صلاحیت دین آسمانی، که اتصال به سرچشمه علم نامتناهی الهی دارد، نیست.
اما پر واضح است که اگر کسی از دین و دینداری به نام آن اکتفا کند یا تنها به پاره ای از دستورات آن عمل کرده و بقیه را رها کند، یا تنها به عمل به واجبات اکتفا ورزد و از مراعات مستحبات و مکروهات سرباز زند و نسبت به آنها بی اعتنا باشد، قطعاً چنین فردی از رسیدن به هدف والایی که تربیت دینی و الهی قصد رسیدن به آن را دارد، محروم و بی نصیب خواهد ماند. چه، هر یک از دستورات و فرامین الهی در حکم کلید رمزی است برای نجات و هدایت و رستگاری و بالاخره تربیت واقعی انسان.