فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

اسلام خواهی افریقا از جنگ ما

در حالی که صدای اسلام خواهی آفریقا از جنگ هشت ساله ماست. علاقه به اسلام شناسی مردم در آمریکا و اروپا و آسیا و آفریقا یعنی در کل جهان از جنگ هشت ساله ماست،(733)
بلایا، مصایب، امتحان
608

رنج لذت بخش هجران

لذت عشق تو را جز عاشق محزون ندادند - رنج لذت بخش هجران را بجز مجنون نداند
تا نگشتی کوهکن شیرینی هجران ندانی - نازپرورده ره آورد دل پر خون ندادن
خسرو از شیرینی شیرین نیابد رنگ و بویی - تا چه فرهاد از درونش رنگ و بو بیرون نداند
یوسفی باید که در دام زلیخا دل نبازد - ور نه خورشید و کواکب در برش مفتون نداند
جلوه دلدار را آغاز و انجامی نباشد - عشق بی پایان ما جز آن چرا و چون نداند (734)
609

بلیّات تحفه آسمانی

اولیاء حق، بلیات را تحفه های آسمانی می دانند، و شدت و مضیقه را عنایات ربانی می بینند.(735)
610