فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

روح اسلام انقلابی در جنگ

و از همه اینها مهمتر استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ تحقق یافت.(732)
607

اسلام خواهی افریقا از جنگ ما

در حالی که صدای اسلام خواهی آفریقا از جنگ هشت ساله ماست. علاقه به اسلام شناسی مردم در آمریکا و اروپا و آسیا و آفریقا یعنی در کل جهان از جنگ هشت ساله ماست،(733)
بلایا، مصایب، امتحان
608

رنج لذت بخش هجران

لذت عشق تو را جز عاشق محزون ندادند - رنج لذت بخش هجران را بجز مجنون نداند
تا نگشتی کوهکن شیرینی هجران ندانی - نازپرورده ره آورد دل پر خون ندادن
خسرو از شیرینی شیرین نیابد رنگ و بویی - تا چه فرهاد از درونش رنگ و بو بیرون نداند
یوسفی باید که در دام زلیخا دل نبازد - ور نه خورشید و کواکب در برش مفتون نداند
جلوه دلدار را آغاز و انجامی نباشد - عشق بی پایان ما جز آن چرا و چون نداند (734)
609